HomeRechtsgeding tegen Jacob de Vletter, zaakwaarnemer te RotterdamPagina 41

JPEG (Deze pagina), 893.00 KB

TIFF (Deze pagina), 6.88 MB

PDF (Volledig document), 37.50 MB

79
ver- te kennen gaf hem te willen arresteren, heeft geantwoord: dat hij
*011- zich niet zou laten arresteren, naar huis wilde, zich met geweld zou
gens verzetten en die hem aanraakte zou vermorselen, ~­ tot het volk heeft
voor geroepen : uBurgers, ze willen me arresteren , ik reken op uwe hnlpv --
ste- de politie-beambten herhaaldelijk, onder bedreiging van geweld te
een- zullen gebruiken tegen den eerste den beste die de handen aan hem ,
V€1‘· mogt uitsteken, heeft geraden weg te gaan want dat dan het volk zou s
1 te bedaren. .. . maar dat de politie niet verkoos zich te verwijderen, het
volk met geweld op de ambtenaren, die hem steeds omringden, aan-
ibeä drong en de geheele massa ten laatste op de Groote Markt is teregt· fl
loo gekomen; G
iben dat hij aldaar de burgers heeft toegesproken, een omstandig verhaal
doende van het dien avond gebeurde en eindelijk tot het volk heeft `is
ndat gezegd: rzoordeelt nu of ik met de politie meê moet gaan dan of i
ï€11, r/ik naar huis zal gaan,»» waarop de menigte algemeen heeft geroepen ,
ont- zzdat men hem naar huis moest laten gaanw dat, toen Hourriian
1 dB op wzgcpaslen toon te kennen gaf, dat dit niet zou geschieden, hij Q
[@11, tot het volk heeft gezegd vnu ziet gg delbesohaafde wijze waarop
een politiebeambte handeltw dat het volk inmiddels steeds opdrong
en schreeuwde dat men hem vrij moest laten en hij, opnieuw het
hi. teekenj tot stilte hebbende gegeven, weder heeft gesproken ulaat de jul
her-? vpolitie eerst van mijjweggaan en daarna zult gg u verwijderen. lk "
de ubegrgp dat gij mij niet verlaten zult zoolang de P()lll]1€ niet weg IS, l
gilde vomdat gij niet vertrouwen zult dat de politie mij dan met rust zal i
mk; //l3.tGIl',//, alleen met ’t doel om de politie te overtuigen hoenalleen, wau-
LB Bu neer zg t eerst weken , de rust kon worden bewaard; dat zgne toespraak
t_ algemeene toejuiching verwekte - maar dat, toen de beambten ook aan l
mi deze stem des volks geen gehoor gaven, de massa met verdubbelde r
ga; woede heeft opgedrongen en zich stemmen verhieven om de politie i
flegj in ’t water te werpen, hetgeen hij heeft voorgekomen door met kracht
j °` de menigte naar den huizenkaut, op het West-Nieuwland, te bewe-
lglïgj; gen, ­- tot dat eindelijk, nadat hij aan Hoirrman had toegevoegd
ook uhebt ge er nu nog niet genoeg van, ik kan `t nog volhouden,»/
door dezen aan de agenten werd bevolen hem te laten gaan, waarna
t hij hetl gedrang plnrlgidtdelijk is verminderd en de stemming van het volk _
Smid zie; gewgzig ee t; N ' [
at hg, op weg naar zine woning, bemerkte dat de hem nog steeds l
KOU? volgende menigte weder dp agenten van politie wilde aandringen en
gêä gevaar fïep appejwagjens omver te loopen, over welk een en ander hij _
KCH: zijne a euring 1ee geuit; s
eerst "_”_`_
Dat de beschuldigde omtrent het vervolgens bij zijn huis voor- N
hoek gevallene mededeelt: dat hij het volk dat, onder voortdurend 1
mld, geschreeuw, voor zijne woning bleef, voor de ovatie heeft bedankt, jj
l
71 ,
I
l