HomeRechtsgeding tegen Jacob de Vletter, zaakwaarnemer te RotterdamPagina 4

JPEG (Deze pagina), 913.40 KB

TIFF (Deze pagina), 6.89 MB

PDF (Volledig document), 37.50 MB

1 I
l
42
houden aan het Hofplein aldaar, en dat alzoo de groenten­aanvoer- te,
ders, hunne waren niet aan de Vest mogen lossen of markten, in ’ tot
mede doo1· hem onderteekende advertentiën in de Nieuwe Rotter- doc
damsche Couranten, van den een en twintigsten, den vijf en j bw
twintigsten en den acht en twintigsten October achttien honderd W6,
acht en zestig, onder de opschriften: r/Van kwaad tot erger rw - ë opg
z/Wet of Willekeuru - en r/Dwingelandijv, de belanghebbenden had
bij het behoud der tot dusverre gebruikte los- en lig-plaatsen tot ged
verzet tegen de door de politie genomen maatregelen aan te zetten. j «
onder anderen door in laatstgenoemde advertentie aan te kondigen: Z WO1
udat ieder kan lossen waar hij wil, en dat al die parade van politie, L kan
onregtmatige nbullebakkerg is;” al {
Ill. door het verspreiden, in de maanden September en October dan
achttien honderd acht en zestig, in de gemeente Rotterdam, van ; tan
eene door hem geschreven en op zijnen last gedrukte brochure, ge- F, rc.
titeld: zz Openbare executie, of een koud bad voor politie en EPN
justitie zz, door JB. DE Vi.n·r'r1·11t, verkri_jgbaar bij JB. oi; V1.m·ri·n1i, bèj(
Mannenlaan 13/373 Rotterdam, waarin, onder ande1·e11, geleerd Qg SOW
wordt: dat men in sommige gevallen de politie mag doodslaan (blz. * ban
18), dat bij de politie gruweldaden gebeuren, die de Justitie liefst ) Gen;
onaangeroerd laat, omdat de gemoederen door de openbare bestraiiing aa"`
zouden gaande gemaakt worden (bladz. 29) dat, de souvereiniteit bij zj te
het volk moet bestaan en dat de burgeri_j, waar heerschzucht of gi van
tirannie plaats wil maken voor verstandige toepassing der wet, daar g VON
hare almagt toonen, en des noods ten voorbeelde van anderen kort bw
regt moet doen (bladz. 32), waar gewaagd wordt van de politie ‘ 0 0,
als: vreemde opvreters (bladz. 35), het vreemdenlegioen, waarmede l P°
de burgerij door de kostbare reorganisatie is opgescheept (bladz. ,_ lj
37), van het despotisme der dienders (ibid), van de agenten die a
regenten willen zijn, die men maar moet laten praten als zi_j niet aan kan
toonen dat hetgeen door hen wordt verboden op wet of verordening ‘ han
steunt (ibid) enz. enz. en dat de Koning zelf geen Souverein is, maar jwb
hij (beklaagde) het volk souverein zal maken (bladz. 54); dán
[V. door, na op vorenstaande wijze, en bij andere gelegenheden, I/hc
in het openbaar, hetzij op de publieke straat, hetzij op de open- ,00,
bare teregtzittingen van het Kantongeregt, hetzi_j door adressen aan I
den Gemeenteraad, de politie te Rotterdam op schamperen toon of dem
minachtende wijze in een ongunstig daglicht gesteld te hebben en de OM
aandacht op zijn persoon, tegenover haar, te hebben gevestigd, in l dg,
den avond van Vrijdag dertig October laatstleden, in strijd met zi_jne Oj.
bewering dat hij zich naar eene zangvereeniging begeven wilde, zich sol?
tot een joelende volksmenigte van verre over de twintig personen op heli
de Hoogstraat te wenden en , door haar herkend, zich aan het hoofd
daarvan te stellen, daarmede de stad in verschillende rigtingen door- CVB
kruisende, van tijd tot tijd r/haltzz kommanderende om haar stil sch
il
l
Ala