HomeRechtsgeding tegen Jacob de Vletter, zaakwaarnemer te RotterdamPagina 39

JPEG (Deze pagina), 963.79 KB

TIFF (Deze pagina), 6.87 MB

PDF (Volledig document), 37.50 MB

i
i
77
gehad en den vorigen avond eerst bij zijne tehuiskomst uit een kof-
iijhuis vernomen hebbende dat, gedurende zijne afwezigheid, een
massa jongens voor zijne woning hadden gezongen, dien Vrijdag-
Yr*N avond op weg om BEssx·:1.AAR te gaan halen, ter hoogte van de Breed-
lrtllfö straat heeft bemerkt dat zich op de Hoogstraat een volksoploop bevond;
1 zgn dat hij, ten einde dien te ontwijken, langs de Kipstraat, waar hij
’• tw BMNKMAN ontmoette, door de Doodkiststeeg naar de Hoogstraat en ’t
_ kantoor van Bnssrznaaii aldaar is gegaan; `
Onmg dat zij vervolgens, op Brzssariaarfs voorstel, zich hebben begeven
nadat in de rigting naar den oploop, waarvan een paar personen hem, be-
‘m6"’ schuldigde, schijnen herkend te hebben toen hg ter hoogte van de 5
ogaug Valkensteeg informeerde wat er te doen was; dat hij althans hoorde
tr van zeggen vhier is de Vletieru, waarop het volk aanstonds een zz leve ll
de Vlettera aanhief en hem benevens BESSELAA11, Trroiuas en DE i
Haas door de genoemde steeg op den verderen weg heeft nageloopen;
eïfden Dat de beschuldigde heeft bekend met de talrijke menigte de stad _j
jl·l·EM te hebben doorkruist in de hiervoren opgegeven, uit de verklaringen der
tPI`Oq· getuigen gebleken, rigting tot aan zijne woning, werwaarts ook de l
L _h“ls drie genoemde personen , volgens zi_jne voorstelling , zijn medegegaan,
mddçl ofschoon zij zich niet meer zóó in zijne onmiddelijke nabijheid be-
dootlo wogen als in ’t begin van den togt het geval was geweest; =
Ybovon Dat door den beschuldigde wordt beweerd: dat hij steeds heeft
’oï` het getracht van de hem volgende massa vrij te komen; op de Oosterkade,
FZ ooo" op aandrang van BEssm.i;An., een toespraak heeft gehouden , te kennen
ldoï te gevende dat hij moest gaan zingen en verzoekende dat men hem
twooïdi niet verder zou volgen, in de Boompjes dit verzoek heeft herhaald j
V oltoo en afgekeurd dat een persoon, in strijd met de verordening, vuur-
Zoowol werk afstak , de Groote Draaisteeg is ingeslagen, ofschoon de menigte
hy'? verlangde de Boompjes af te loopen en dat hij, de Draaibrug
Polllïlo overgegaan zijnde, zegás is afgeslagen als om naar het lokaal der
Won te Zangvereeniging te gaan ­­- maar, omdat het volk hem ook derwaarts
hoofd volgde en zelfs vooruit geloopen was , onverwachts is teruggeschoten,
o Toglh ongemerkt langs de Glashaven de Oranjestraat en aldaar het open-
worden staand bureau van den waterschout is ingegaan en de deur heeft doen
_ sluiten opdat de menigte niet zou weten waar hij gebleven was; dat [ r
ho Wol LUDOLPH hem al dadelijk heeft begroet met uzoo smeerlap beu je
lartage daaru en hem heeft aangegrepen nadat hij had gezegd: rzik zoek hier
ooft So' »/een schuilplaats opdat de menigte mij niet verder volgen zoua, op
ïoo hot welk aangrijpen MANDl·2RS en DE Bra, welke hij in ’t begin van de l
Zooolf Boompjes bij het volk had gezien en eenigen tijd na hem op het bureau _
Wooïbll waren gekomen , door hem zijn opmerkzaam gemaakt; dat, op ’t zeggen .
ä`oSPIok van Mannaiis dat die hem voor den heer Carinriuar. wilde leiden,
g d hij heeft geantwoord: naar huis te willen gaan, niet te zullen volgen
, oor I
wetende ”
n plaats _
Y .
·r