HomeRechtsgeding tegen Jacob de Vletter, zaakwaarnemer te RotterdamPagina 37

JPEG (Deze pagina), 892.68 KB

TIFF (Deze pagina), 6.99 MB

PDF (Volledig document), 37.50 MB

if
.
"‘ 75
ir- . .. e
jj_ gekomen op evengemeld bureau is aangerukt, alwaar zij, volgens
en het ook door den Commissaris van politie ENen1,vAA12'i‘ en den ln-
hê specteur Mounun opgegevene, de j)Olllil(·)­l)6EII]bt(’II welke, leu gevolge
M der voorafgegane beweging, ter bewaring van orde en rust voor het
ES bureau geschaard stonden, met steenworpen en stokken herhaaldelijk ` i.
L, heeft aangevallen en zich met dergelijk geweld, schreeuwende zleve
3; de _Vletter! weg met de politiev, is blijven verzetten tegen de
tc pogingen door de beämbten, krachtens den last hunner superieuren, _
in aangewend om de zamenscholing met sabelslagen uit, één te drijven E
TS en de orde te herstellen, welke pogingen e1ndel1_jk, na verloop
Q. van ongeveer een uur en nadat onderscheidene beainbtvu gewond _,
E; waren geworden, hebben gezegevierd. j
et _
le Dat in dienzelfden nacht van omstreeks elf tot ruim vier uur des
en ochtends verregaande gewelddadigheden zijn gepleegd door uit hou-
1r derden zaamgestelde massa`s menschen aan en bij de politie-bureaux
in in de Groote Paauwensteeg en aan de Kaasmarkt te Rotrerdamg dat
k · I het volk onder ’t uiten van de destijds overal waar geweld werd
ep begaan gehoorde kreten van »/leve de Vletter! weg met de politieln
at met messen, houten en met steenen, uit de straat opgebroken, de ge- ·
in bouwen, voor de dienst der politie bestemd, gedeeltelijk vernield en
rt de ambtenaren der politie heeft aangevallen , ondanks aanmaning en
n gebod, weldra door krasser maatregelen achtervolgd, zich met dol
G- geweld is blijven aankanten tegen hetgeen door de politie ter bevei-
d liging van lijfeu goed werd verrigt , daarbi_j een aantal beambten heeft
z- verwond en dat ter laatstgenoemde plaatse en in dien omtrek ook [
1. aan het Raadhuis der gemeente vernielingen zijn aangebragt, met
lantaarnpalen, uit deu grond gerukt, storm is geloopen op de deur
van het kantoor der plaatselijke directe belastingen, in dat kantoor, ‘
N binnen het bewoonde raadhuis gevestigd, brand is gesticht, zoo als
j_ reeds te voren in het~ toen door de beambten betrokken bureau van
n politie was geschied, totdat eindelijk, na talrijke arrestatien en
j nadat de voor een groot gedeelte zaamgetrokken politiernagt weder
,_ de overhand gekregen en onder groote krachts-inspanning behouden
B had met bijstand van inmiddels uit ’sGravenhage onthodeu en aan- {
R gerukt kri_jgsvolk,- de orde verder is hersteld en gehandhaafd; ~­
B zoo als van dit alles ten processeis gebleken, wat betreft. het voorge­ i
_ vallene aan eerstgenoemd bureau, uit het verklaarde door den Inspecteur j
S Van politie STORK, de agenten VAN OMMEN en Raasrnrne, alle voor-
1 noexndi, en, wat het gebeurde aan en bij de Kaasmarkt betreft, uit
, de verklaringen van den Hoofd-Commissaris van politie Mr. Camor-
; Naar., den fungerenden Waterscliout l.Uno1.PH, den Inspecteur van j
politie van Annnurm, de agenten Mannnns, nu Bra, Knoies , Nfasknn
en Sennuk, alle insgelijks hierboven vermeld. lj
4 .
l
ir
in