HomeRechtsgeding tegen Jacob de Vletter, zaakwaarnemer te RotterdamPagina 36

JPEG (Deze pagina), 874.77 KB

TIFF (Deze pagina), 6.99 MB

PDF (Volledig document), 37.50 MB

I';
74
des beschuldigden den Goudschen Weg naar de Goudsche Wagen-
straat is opgetrokken;
dat DUNLOP deze menschen, die meer en meer woelig waren gewor-
den, de politie door beleedigend gezang uittarten en zelfs met tel- _t
houten op de aanwezige beämbten wezen, de laatstgenoemde straat en 4
de Hoogstraat heeft zien opgaan, ---· zijnde zij reeds in de Goudsche '
Wageiistraat ontmoet door den student in de Regten WILLEM
h’lAT'l`HEUS REEPMAKER en den kantoorbediende JACOB JoHA1vNns
Mans Gz. die hen langs de Hoogstraat door de Wijde Marksteeg,
over de Groote Markt, door het Hang hebben gevolgd, vervolgens
langs het Museum Boymans naar het politie-bureau in de Groote
Paauwensteeg, waar de menigte, schreeuwende en fluitende, een
oogenblik halt gehouden heeft en van daar over de Binnenwegsbrug langs
den Schiedamschen Singel naar het aldaar gevestigd bureau van politie;
dat de beide getuigen hebben gezien hoe diezelfde menigte, onder
aanhoudend geroep van vlloed. Hoed, Hoed! leve de Vletteiw, met
het werpen van steenen het politie-gebouw en de daar geposteerde
beambten heeft aangevallen en ook uit de verklaringen van den
Commissaris van politie WIIiI.EM I*‘ni·:1JEnIK Lavos en den Inspecteur I
GUSTAAF Anoiir GULDEN resulteert: dat ten ruim negen ure in den I
bedoelden avond eene menigte van veel meer dan twintig gedeeltelijk ‘
met telliouten gewapende personen, bij herhaling, onder het geroep
van [/leve de Vletter, weg met de politie/«, door het werpen met
steenen, gewelddadige aanvallen heeft gedaan op gemeld bureau en
de aldaar surveillerende politie­ambtenaren, tegen wier pogingen tot
herstel van orde en rust, zij zich telkens weder door op te dringen
j en met steenen te gooijen bleef verzetten totdat het, nadat onder-
! sclieidene beambten getroffen en glasruiten van ”t bureau verbrijzeld
waren geworden, na verloop van ongeveer een uur, aan de politie-
magt is gelukt met de sabel de oproerlingen van daar te verdrijven.
I Dat tusschen tien en elf uur, volgens opgaven der getuigen VAN
· RAALT, door den beschuldigde weder is gesproken met een oproe-
lj rigen, gedeeltelijk met houten gewapenden troep, die zich onder een
uitbundig geschreeuw van z/leve de Vletter! hij gaat boven alles!
; Weg met de politielu voor zijn hdis ophield, terwijl uit de verkla-
ringen van meergenoennden Inspecteur VAN Dun MAAREN en de
agenten van politie (JoR>iaI.Is SMIT en LI«ivINUs Josarims IIANIJER
r is gebleken: dat eerst, omstreeks tien uur, een troep volks uit de
j Mannenlaan komende al schreeuwende en scheldende en met telhou-
jjl ten gewapend langs het politie bureau aan den Goudschen weg is
gegaan en vervolgens de Goudsche straat ingetrokken, en ruim een
kwartier later andermaal een menigte van veel meer dan twintig
personen , insgelijks van telhouten voorzien, uit die laan te voorschijn
i
!