HomeRechtsgeding tegen Jacob de Vletter, zaakwaarnemer te RotterdamPagina 35

JPEG (Deze pagina), 863.61 KB

TIFF (Deze pagina), 7.07 MB

PDF (Volledig document), 37.50 MB


j va li
· dat door den makelaar B,ri.ri=rAz.an CoNs·rkN·r1JN Drmnmrrx
j HANEGRAAFF, die, in zijne woning zijnde, dezen oploop heeft ge-
zien, nog is medegedeeld: dat de menigte, uit een 200 menschen, `
· waaronder veel jongens, bestaande, zich heeft verwijderd naar den
l kant van de Vischsteeg, alzoo in oostelijke rigting;
Dat de agenten MANDERS en nn Brr: tusschen zeven en acht uur l
bij het huis van den beschuldigde een grooten hoop gedeeltelijk gewa-
it pend volk hebben opgemerkt en gehoord dat de beschuldigde een
j, stuk voorlas, o. a. inhoudende: dat den vorigen avond door de
Q; politie op straat was aangerand; dat, volgens hunne verklaringen, ten i
lj deze bevestigd door vrouw var: Ranixr (in strijd met de opgave van
j Sonne) de beschuldigde aan de menigte heeft gezegd, dat hij dit stuk i
in de Nieuwe Rotterdamsche Courant wenschte geplaatst te zien en
haar heeft aanbevolen hiervoor te zorgen, waarop met [Ja! leve de te
­ Vletterv werd geantwoord, terwijl de genoemde vrouw er bijvoegt, p
dat later door den beschuldigde een stuk papier aan iemand uit het
volk is ter hand gesteld; dat hij aanvankelijk bereid scheen om de
menigte, overeenkomstig haar geuit verlangen, te vergezellen, maar i
V ii . kort daarna dit heeft geweigerd;
V Dat dezelfde agenten opgeven: dat een gedeelte van de destijds
l verzamelden zich vervolgens heeft verwijderd langs den Goudschen
Weg, door de Goudsche Wagenstraat en, regtsom, de Hoogstraat ,
op, van waar zij, getuigen, zich hebben begeven naar het politie-
jl bureau aan de Kaasmarkt; dat er echter nog honderde menschen in de
ii Mannenlaan waren achtergebleven; in
T Dat ten ongeveer half negen uur de reeds genoemde JACOB Voon- l
j Honvn Ju., benevens de makelaar Jorrtrvxms Martinus Voonnonvn, l,
j de koopman Anaranus Runonrnus Duivnor, ook van mm. Dooren,
t hebben bijgewoond dat de beschuldigde, geassisteerd door een persoon
die de brandende lamp vasthield, aan de verzamelde schare een stuk
heeft voorgelezen van denzelfden inhoud als de hun door den regter
j medegedeelde hiervoren opgegeven advertentie; dat hij dit nog eens
herhaalde, toen door de menigte een en andermaal te vergeefs er op
, werd aangedrongen dat hij met haar mede zou gaan; dat de beschul-
* digde verder meêdeelde dat de opname van zijn stuk in de Nieuwe I
Roááerzlamsciw Courant geweigerd was geworden, verkondigde dat
j de beweging, het oproer, niet aan hem of aan het volk, maar aan Y
de politie was toe te schrijven en dat, indien het volk slechts vol-
hield , zij zeker konden zijn van de overwinning; j
Dat de `Inspecteur van politie van DER MAAREN en de getuige ·
DUNLOP hebben verklaard: dat de alzoo opgeruide troep, meerendeels i
i uit volwassen mannen zaamgesteld, voor een goed deel met telhouten p
voorzien, na een verblijf van ongeveer een kwartier, van de woning *1
ë 6
l i
l
ti jj
j lQ
S