HomeRechtsgeding tegen Jacob de Vletter, zaakwaarnemer te RotterdamPagina 34

JPEG (Deze pagina), 895.99 KB

TIFF (Deze pagina), 7.07 MB

PDF (Volledig document), 37.50 MB

Y -·­·-4 `...t,,. . _ _,_>r ;>;gà__` _~’w AM A-
72 l d
dat hierbij ook genoemde Briiicksnn is tegenwoordig geweest, wien j HM
het stuk, met het afkeurend oordeel, was ter hand gesteld; j mm
dat een en ander wordt bevestigd door Piirrnn Nrkoraas Souun, j ree,
kantoorbediende, die verklaart, op verzoek van zijnen aanstaanden kan
schoonvader, den beschuldigde, het geschrift aangeboden en, na de j
weigering, aan dezen te hebben terug gebragt, ten zijnen huize in
de Mannenlaan, waar hij vervolgens tot half twaalf heeft vertoefd;
dat Soivivn verder opgeeft: dat, toen hij was teruggekeerd bij den ba
beschuldigde, eenige _jongens daar een ovatie zijn komen brengen; Pam
dat de beschuldigde, het raam opgeschoven hebbende, hen heeft ij stu?
toegesproken, tot rust en bedaardheid aangespoord, aangemaand zieh l* goh
te onthouden van oproer , maar dat ze wel eens hoerah l mogten roepen , lj Sczt
hun heeft verteld: dat hij een advertentie in de Nieuwe Rotter­ ii .05
damsche Courant had willen plaatsen, maar die geweigerd was en ver- jlu _
volgens het opstel heeft voorgelezen; dat daarop een hem onbekend Via
heer uit de menigte vergunning vroeg om de plaatsing te mogen I 6
gaan verzoeken en, toen de beschuldigde antwoordde dat dit niet dat
baten zou, voorstelde dat hij dan de opname vvoor rekening van de voll
burgerijzz zou gaan vragen; dat de beschuldigde in dit voorstel be- jj mm
willigd en het geschrift heeft afgegeven aan denzelfden onbekenden ” km
heer, die, vergezeld van de jongens , er zich mede verwijderd heeft; j 1
Dat de genoemde Buiroksnx alsmede Prnirria Ki,niii<, insgelijks Qu
werkzaam op ’t bureau der N. Rott. Courant en de boekhandelaar i 6
‘ J<>H,iï<i~1ns Binnen, zich destijds aldaar bevindende, verklaren; dat EIM
jl ten negen ure een groote menigte is verschenen voor ’t bureau (in gt 1`ïr
’ de Wijnstraat) en twee mannen, uit haar midden, op het kantoor °; 3
zijn gekomen, vnamens de bl]I`gCl'l_j ,// ter plaatsing aanbiedende en 1
overgevende eene vroeger geweigerde advertentie; dat Bunoiqsnrv, l H0]
die het geschrift herkende voor het reeds afgewezene, een der aan- de
L wezige leden van de redactie is gaan spreken en vervolgens aan de T hçh
i mannen, bij welke zich inmiddels een derde, de timmerman Daviu dm
l Jiicon (Bonnema SoMi·1ii, had gevoegd, heeft berigt dat men er nog hee
over spreken zou, waarna de verzoekers, met achterlating van ’t t mel
stuk, zijn weggegaan; dat de menigte buiten tegen de deur begon i het
te kloppen en schreeuwde van den volgenden avond de glazen te zullen t WF]
ingooijen indien de plaatsing niet geschiedde -·­- maar, op ’t zeggen van l dlg
één der twee eerstbedoelde personen, dat er aan het bureau geen ge- RO
ti weld mogt gepleegd worden, zonder verdere stoornis te veroorzaken t de
is afgetrokken; j de
L, dat gemelde Somnn volgens zijne opgave, de menigte had ontmoet hm
fi in de Goudsche Wagenstraat en het doel van den togt vernomen i
hebbende is medegegaan; dat hij op het bureau heeftgehoord wat Dl
er voorviel, van daar bedaard naar zijn huisis gewandeld -maar den l mt
,. inhoud der advertentie vroeger niet kende, zich niet inlaat umet ll vm
dergelijke vuile stukkenyz
l
i
l i
i
l l
7 { S