HomeRechtsgeding tegen Jacob de Vletter, zaakwaarnemer te RotterdamPagina 33

JPEG (Deze pagina), 836.80 KB

TIFF (Deze pagina), 6.95 MB

PDF (Volledig document), 37.50 MB

`>
71
dat Maarnns HUIJSMAN, die aan het begin van den Goudschen ‘
Weg, bij de Goudsche Brug, woont, drie talrijke menschen­massa`s
heeft opgemerkt, waarvan de eerste omstreeks acht of half negen
uur uit de binnenstad den Goudschen Weg opging en, een kwartier
later, van dien kant terug over de Goudsche Brug de Goudsche p
VVagenstraat introk, terwijl de twee anderen, later in den avond, i
‘ achtereenvolgens, uit de stad, langs zijne woning, den Goudschen
. Weg zijn opgegaan, maar niet dienzelfden weg teruggekeerd; j
l dat de meermalen genoemde buren van den beschuldigde, VAN V,
Raam, zijne vrouw, van DUYL en van nm: Doom: verklaren,
. dat in het tgdsverloop tusschen acht en elf uur, successivelijk troepen
volks zich voor het huis van den beschuldigde hebben vervoegd, waar- *3
‘ van de laatste ógzomler talrijk was, terwijl van Dor:. reeds omstreeks
t half acht een menigte, meest jongens, aldaar heeft gezien;
ti M _"
i Dat de beschuldigde, bij zijne toespraken in den loop van dien Qi
l avond, herhaaldelijk den inhoud van een,naar zijn zeggen, voor de `
courant bestemd stuk aan het volk heeft medegedeeld;
dat namelijk door Fizaxorsous Bunoksnn, geëmploijeerde bij de
Nieuwe Rotterdamsche Courant, aan den Regter, op diens verzoek,
is overgelegd een geschrift, luidende: »/Dankbetuiging. Allen die
mij op Vrijdag uavond den 30 October 1868 hebben helpen bevrij- g
·/den uit de handen van boosaardige aanranders op den publieken ‘
nweg, wordt hiervoor innig dank toegebragt en ik zweer bij deze, j·
z/dat ik zal voortgaan alle driest geweld kloek te bestrijden, met l
uvertrouwen op zekere overwinning onder den alvermogenden bijstand l_
ader welgezinde burgerijw
§£§;”Te plaatsen over drie kolommen, in de N. R. Courant van één
‘ »«Nov. 1868, met een fikschen (niet grooten) letter, voor rekening
F avan Jb. de Vletter.»/ - en met aanwijzing dat achter het woord e
9 uburgergu moest volgen: «/Mijn verantwoording aan de burgerij,
‘ rxaangaande den door de politie geprovoceerden oploop, zal spoedig
ahet licht zien, daar de vermelding, in de N. R,. Courant van 31
W October 1868, bezijden de waarheid isz; -­ verklarende omtrent dit [
l thans ten processe aanwezige geschrift, (Bijl. N2), de bij de Nieuwe
Rotterd. Courant geëmplooijeerde Wrnnnu CHRISTIAAN Saivnanus, dat l
het omstreeks half zes des avonds, namens den beschuldigde, door i
een vijf en twintigjarig, als heer gekleed, persoon, op `t kantoor is l
gebragt om als advertentie geplaatst te worden; dat hij, op last des ~
directeurs, den brenger heeft gezegd dat men tegen acht uur kon komen
vernemen of het stuk zou worden opgenomen; dat omstreeks halfacht i
dezelfde persoon is teruggekeerd die, de beslissing der directie dat I
het voor plaatsing niet geschikt was gehoord hebbende, met hetzelve j
vertrokken is; ë
I
l
» ll
ii