HomeRechtsgeding tegen Jacob de Vletter, zaakwaarnemer te RotterdamPagina 31

JPEG (Deze pagina), 806.19 KB

TIFF (Deze pagina), 6.95 MB

PDF (Volledig document), 37.50 MB

i 2
`,
69
vestigen, maar de vier laatstgenoemden verklaren: dat zi_j, zonder e
j de bijzonderheden te kunnen opgeven, hebben gehoord dat de beschul-
digde in ”t algemeen tot rust en ontzag voor de politie aanspoorde
en , volgens VAN DER Noonor en DU'fIl,I.IEUX, op het geroep van //Weg
me t de politieu heeft gezegd dat dit niet mogt geroepen worden, want
5 het behoud van politie noodzakelijk was; Y
j Dat vrouw VAN RAAI/l` en ’l‘U1.LENEEs hebben gezien dat. bepaal-
j delijk na het verzoek om een wacht, eenige mannen uit het volk de
j woning van den beschuldigde zijn binnengetreden ; er ·
j Dat het grootste gedeelte der menigte die door allerlei geschreeuw ¢
(LAMMEns hoorde o a. roepen umaak maar dat het brood afslaatvi en
j voor de politie beleedigend gezang van hare opgewonden stemming ig
en kwade gezindheid tegen die noverweldenaars/z deed blijken, tegen ii
tien uur zich heeft verwijderd en dat , uit haar midden , toen zij langs
5 het politie-bureau aan den Goudschen weg trok, de Commissaris JAN Ii
ENGELVAART met den Inspecteur REINIER. NICOI,A;S VAN DER B/IAAREN t;
en andere beämbten, aldaar in functie zijnde, met een graszode en t’
slijk tegen het lijf is geworpen.
Dat tusschen tien en elf uur de politieagenten ADRIAAN Vl/`rr.HE1.MUs
KNEGTEN en JAOOBUS JoBsE, surveillerende in de Mannenlaan, voor
het huis van den beschuldigde hebben opgemerkt den bovengenoemden
sjouwer VAN VEEN en een aantal jongens welke door hem werden aan-
gespoord tot zingen 0. a. van het lied van ~Hoed, Hoed, Hoedu en
««Wij hebben de Vletteringehaald, maar die heeft ons geen cent be- fr
taalda enz.; dat de beämbten hebben gezien dat, na dit gezang, de j
huisdeur werd opengemaakt en eenige personen naar binnen zijn L
gegaan waarvan er drie, na verloo van eenige minuten, weder
buiten komende te kennen gaven dat geld, kwartjes, hadden ont-
vangen, terwijl VAN VEEN zelf (die echter dit een en ander ontkent) l
later heeft gezegd vnu ga ik mijn geld bij de Vletter halenz en , op de
vraag van KNEG'[EN of hij dan geld van de Vletter hebben moest, awel
zeker, denkje dat ik voor niets Voorhem werk/I, waarop hij, bij den
beschuldigde te vergeefs gebeld hebbende, eindelgk zich heeft Verwij-
derd met ’t zeggen zik zal mijn geld morgen wel krijgen, de Vletter j
is er goed V00r.r/
l

Dat de reeds genoemde agent van politie HENDRIK Knons om- j
streeks tien uur in de Trouwsteeg de mishandeling van den onder- _
inspecteur VA‘rT1En KRAANE gezien hebbende, den troep door welks j
aanvoerder dit feit was gepleegd (Conf. Bijl. H3), en waaronder er
waren die houten droegen, heeft gevolgd naar de woning van den be- ·
schuldigde; dat op het geroep van zzleve de Vletter/», deze een raam
heeft opgeschoven en, naar hetgeen ook door den agent GERARDUS S
l
l
jt
I