HomeRechtsgeding tegen Jacob de Vletter, zaakwaarnemer te RotterdamPagina 3

JPEG (Deze pagina), 747.24 KB

TIFF (Deze pagina), 6.67 MB

PDF (Volledig document), 37.50 MB

li
Vl
t IN NAAM DES KONINGS.
Het Provinciaal Geregtshofin Zuid­Holland in raadkamer vergaderd,
Gehoord het verslag van den Procureur Generaal op de proce- _
dures, door den Regter­Commissaris hij de Arrondissements­Regt­
bank, zitting houdende te Rotterdam, ter requisitie van den Officier
bij dezelve Regtbank geïnstrueerd, tegen:
· JACOB DE VLETTER,
volgens zijne opgave oud vijftig jaren, van beroep zaakwaarnemer,
geboren en laatst woonachtig te Rotterdam, zijnde hij thans gede-
tineerd in het Huis van Arrest aldaar; houdende hetzelve verslag: ,
dat uit de instructie dezer procedure resulteert: als zoudede
beklaagde, door redenen in openbare plaatsen gevoerd en door gedrukte
geschriften, hebben opgezet tot wederspannigheid, waartoe het ge-
komen is, door aantasting, gewelddadigen en feitelijken wederstand `
jegens de ambtenaren of agenten der politie te Rotterdam, hande- 4
lende ter uitvoering der wetten en bevelen van het openbaar gezag, j
door meer dan twintig gewapende personen, en als zoude de be-
klaagde bovendien, nog door andere schuldige handelingen, de
volksmenigte tot genoemde wederspannigheid uitgelokt en opgeruid
hebben, en alzoo daaraan zich inedepligtig gemaakt en wel een en
ander achtereenvolgens: A
I. door reeds in den zomer van het jaar achttien honderd acht
en zestig, toen de politie in het belang der openbare zedelijkheid g
het baden langs den publieken weg in de gemeente Rotterdam
trachtte te keer te gaan, het publiek in het openbaar tegen de
·‘ politie op te zetten, door onder anderen, aan de Oostvest en aan
den Goudschen Singel, de aanwezigen aan te zetten om zich aan
de aanmaningen der agenten dienaangaande niet te storen, en tevens
in door hem onderteekende advertentiën in de Nieuwe Rotierdamsche
Couranten, van den negentienden en vier en twintigsten Julij acht- {
tien honderd acht e11 zestig, respectivelijk onder de opschriften: «
»Gezondheid»«, z/Tirariniev, en »/Geen noodv - te doen weten: zzdat
men inogt zwemmen waar men wilde ll, en udat het baden overal x
in de gemeente vrijstond/«;
Il. door eveneens, toen in het najaar van achttien honderd
acht en zestig, door het gemeentebestuur van Rotterdam was her-
innerd aan de bepaling, dat de groenteninarkt moet worden ge-
4 Y
l
l
1