HomeRechtsgeding tegen Jacob de Vletter, zaakwaarnemer te RotterdamPagina 29

JPEG (Deze pagina), 853.90 KB

TIFF (Deze pagina), 7.03 MB

PDF (Volledig document), 37.50 MB

l
67
geheele massa door de Marksteeg heeft voortgestuwd, de Groote Markt `
op, tot bij het standbeeld van Erasmus, waar de politie voor het
door den beschuldigde ingeroepen volksgeweld heeft moeten bukken,
hem geheel los heeft moeten laten en afzien van de tot herstel der
orde noodige maatregelen; {
dat de genoemde inspecteur ten gevolge van het in dit gedrang
ondervonden geweld geneeskundige hulp heeft moeten inroepen en
gedurende de maand November zijn dienst niet heeft kunnen waarnemen; _ 4
dat de beschuldigde vervolgens het woord tot de menigte rigtende j
heeft herinnerd aan hetgeen tot hiertoe met hem was gebeurd, volgens
het geheel of gedeelteli_jk gehoorde door de hiervoren genoemde agenten j
en den kantoorbediende Vooiirronvn, benevens den boekverkooper
Pinnen Nroorias Dumrn, de kantoorbedienden Connnnrs Flaiirsus
TU1.1.E1~:ERs en Isaac MATTHEUS MUl,I.El§ heeft verteld: dat 'Lr1nor,1>i1
hem had aangegrepen en voor smeerlap gescholden, dat hij dezen river-
nietigen/z zou indien hij het weêr zeide, terwijl de beschuldigde, zich tot
een agent in zijnenabijheid wendende, er bijvoegde z/enjon ook als je
me aanraaktwi; dat MANDERS hem, beschuldigde, had willen arresteren M
· en HOUTMAN hem had verzocht mede te gaan naar ’t politie-bureau , zijn
discours eindigende met de vraag aan ’t volk 0 wat moet ik doen ,, meê-
gaan of mij naar huis begeven?«« welke beantwoord werd met geschreeuw
unaar huis gaan, leve de Vletter la;
‘ dat daarop de menigte met den beschuldigde zich langs hetWest­
Nieuwland heeft verwijderd, waarbij de kantoorbedienden ANTONIUS
‘ van BEEK en VVrLLEm Annmns Koonnvann hem begeleidden; dat {
; deze de rede van den beschuldigde ook hadden gehoord en verklaren:
j dat zij een bedaarden geest ademde en, volgens Koonrivaan , de spreker
l zelfs heeft geprotesteerd tegen den kreet van uweg met de politiexz en
tegen het afsteken van slangetjes,
‘i dat door de Draaisteeg, langs de Nieuwehaven, weder door de Val- j
, kensteeg, de Hoogstraat passerende, vervolgens door de Goudsche
Wagenst1·aat en over den Goudschen weg de stoet naar de Man-
_ nenlaan is getrokken alwaar de beschuldigde met de twee laatstge-
3 noemde personen zijne woning is binnengegaan;
Dat door den sjouwer Baurrroiiounus van VEEN wordt verklaard: l
f dat hij dien avond tusschen negen en half tien uur op den Goudsohen
weg een menigte menschen heeft ontmoet onder welke de besohul- '
digde zich bevond, die zeide: dat wie met hem medeging eenkwartje
zou krijgen; dat getuige mede is geloopen naar het huis van den be-
` schuldigde en werkelijk van dezen het beloofde ontvangen heeft, waarna
hij aldaar eenigen tijd gebleven is om de jongens te verjagen.
Q Dat de beschuldigde, weder buiten gekomen zijnde, de voor zijne
V woning verzamelden heeft toegesproken, hetwelk hij, volgens de
. j r
je l
i SL
ig
r+
E