HomeRechtsgeding tegen Jacob de Vletter, zaakwaarnemer te RotterdamPagina 28

JPEG (Deze pagina), 854.07 KB

TIFF (Deze pagina), 7.03 MB

PDF (Volledig document), 37.50 MB

66
moet geen baldadigheden doenz/, en die daarop eensklaps hem toe-
voegde vwil je me aanranden?»/; dat getuige ontkennend antwoordde
en vervolgens door den beschuldigde op de teenen werd getrapt;
dat hij naar aanleiding hiervan tot dezen zeide uik heb je brochure
gelezen, je praat daarin veel over regtvaaidigheid, maar is dit dan
nu regtvaardigh waarop de beschuldigde, zich tot het volk wen-
dende, heeft geroepen : ukom, laten we hem maar eens overschreeuwen ,/z
hetgeen dan ook dadelijk met een luid klinkend aleve de Vlettera
geschied is;
Dat de togt vervolgens is voortgezet regtsom langs de Wijnhaven,
over de Groote Wijnbrug, Wijnhaven Noordzijde, de Posthoorn-
steeg in, tot op den hoek van de Wijnstraat, alwaar de beschul-
digde, naar luid van het verklaarde door Mimrnmns en DE BrE,de
menigte geraadpleegd heeft over den verder te volgen weg, welke
hiertoe aanwees: zzdoor de Keizerstaat naar de Hoogstraat/r in welke
I rigting de beschuldigde dan ook haar is blijven voorgaan;
Dat Kosran en Mannens, toen men een eind gevorderd was, zich
b­·geven hebben naar het Politie~Bureau in de Groote Paauwensteeg .
om assistentie te halen, terwijl inmiddels nr: Bin en o. a. de agent
Wrmznn Dixksraa den optogt volgden die in de naauwe straten
welke men nu doortrok de passage geheel verhinderde;
dat de beschuldigde steeds aan `t hoofd liep, van tijd tot tijd met ·
den hoed wuivende wanneer het uleve de Vletterv weêrklonk en
mede instemmende of zelfs de menigte aansporende tot zoogenaamd i
zingen, waarbij het «/weg met de Iato°s«z werd aangeheven; .
dat alzoo door de Heerenstraat, de Hoogstraat bereikt en deze,
regts, is vervolgd tot de Wijde Marktsteeg, waar Kosran en MAN-
ones benevens de inspecteur van politie Gmmnons Wrr.Hr«:r.MUs l
llaxnnïcus Gnnnivnn HOUTMAN de menigte opwachtten , benevens de
agenten Jonanivas Mirriruaus Raasrnor, HENDRIK VAN ()MMi~;N, N
Joiïnnivns van nan Mouw en LEENDERT Kus voor zoo ver deze
zich niet reeds bij haar gevoegd hadden; dat Houirnaiv op den hoek `
van genoemde steeg en de Hoogstraat den beschuldigde heeft aan-
gemaand zich van oploopmaken te onthouden en hem te vergeefs bij ,
herhaling heeft gelast te volgen naar ’t Politie-Bureau , waarop de A
agenten D1JKs·rnA, van OMMEN en Kus den beschuldigde hebben s_
vastgegrepen om hem te arresteren en de overige politie-beärnbten j
hem omringd hebben voor zooveel de met woord en daad tegenstand j
biedende beschuldigde en het krachtig opdringen der ontzaggelijk Q
talrijke volks­menigte, wier hulp de beschuldigde tegen de politie j
inriep, dit mogelijk maakten; 3
dat de gewelddadige aandrang van het opgewonden en woeste volk, g
hetwelk op het geschreeuw van den beschuldigde /zBurgers , ze houden Q
me vast, helpt me/I, met het bevel om los te laten antwoordde, de T
r
E