HomeRechtsgeding tegen Jacob de Vletter, zaakwaarnemer te RotterdamPagina 27

JPEG (Deze pagina), 832.71 KB

TIFF (Deze pagina), 6.99 MB

PDF (Volledig document), 37.50 MB

x `~
il
l
wel
65 j
e11 benevens VERSCHUUREN, KOSTER en de brugwachter JACOB VAN Srna- W
j de rum aanwezig waren; j
ings dat de beschuldigde aan LUDOLPH, die omstreeks half negen uur j
·ug; des avonds op zijn kantoor aldaar zijnde een groot rumoer vernomen i
e had en naar voren was gegaan , te kennen gaf dat hij een toevlugt
NES kwam zoeken, waarop MANDERS heeft verlangd dat de beschuldigde {
de daar zou gehouden worden om vervolgens voor den Hoofdcom-
, de missaris van politie te worden geleid; dat de waterschout naarbuiten · .
Sin, is getreden, de bureau­deur achter zich sluitende en het rumoer- "
ikt; makend en ude Vletter/« schreeuwende volk dat de straat vulde, =
i de heeft toegesproken en te vergeefs tot weggaan aangespoord, waarbij
wel hem, ook uit hetgeen weldra volgde, gebleken is dat de beschul-
had digde volstrekt niet uit vrees voor de menigte of hare gezindheidten ‘ l
wiel; zijnen opzigte bescherming de politie behoefde te Zoeken; uw
jes, dat toch, zoodra LUDOLPH de deur had geopend om naar binnen
ende terug te keeren, door den beschuldigde luidkeels tot de menigte is
mld geroepen: ­vBurgers, helpt mij, ze willen mij hier houden/» -­ waarop l
naar onmiddelijk met brandende voetzoekers werd geworpen, glazen van
bB· « ’t bureau werden verbrijzeld, met geweld tegen de deur geschopt en
zoodanig tumult door het buiten staande publiek, hetwelk al schreeu-
hul- wende de loslating van den beschuldigde vorderde, werd gemaakt dat,
elde bij gebreke van genoegzame rnagt om geweld met geweld te keeren,
ard- aan den aandrang moest toegegeven worden en de beschuldigde naar
fge­ buiten is gelaten;
naar dat hij, aan ”t hoofd der al meer en meer opgewonden en steeds »
igen talrijker geworden menschen-massa, zijn togt heeft vervolgd langs de `
van Bierhaven naar de Wijnhaven;
`gëll j
ied, Dat Bmssntaan en nn Haas verklaren naar hunne respectieve i
woningen te zijn teruggekeerd, maar MiNDERS, DE Bin, JOHANNES ”
Vnasennuiinn, Kosrnn en VAN S·ra.·yrnM den beschuldigde verder ”
AN- zijn nagegaan;
ge- dat de twee eerstgenoemden hebben gehoord: dat hii, bij den hoek
ran- van de VVijnhaven halt gemaakt hebbende, de menigte heeft herinnerd
op aan den tot dus ver gevolgden weg en o. a. gezegd: »/Burgers, je V
vaar hebt gezien dat ik in ’t bureau van den Waterschout ben gegaan,
op, daar wilden ze mij houden, maar ik heb dien Waterscliout bij zijn
de mieter genomen, en, als hij me niet had laten gaan, dan had ik ‘
gte, hem verscheurdn, terwijl MANDICILS zijnerzijds de menschen heeft ,
·eau gewezen op de verpligting van de burgerij om de politie, tot behoud 1
ng; van orde e11 rust, te ondersteunen en hen heeft aangeraden den
ven Beschuliligde geen gehoor te geven;
een Dat de kantoorbediende JACOB Voonnonvn [ln., de volgende ont- ‘
iDE meeting mededeelt: dat hij zich destijdsin de onniirldellijke nabijheid
ard) Väll den Besehuldigde heeft bevonden wien hij hoorde zeggen r/je E
l
l
jl