HomeRechtsgeding tegen Jacob de Vletter, zaakwaarnemer te RotterdamPagina 26

JPEG (Deze pagina), 830.68 KB

TIFF (Deze pagina), 6.99 MB

PDF (Volledig document), 37.50 MB

644
gevolgd wordende door de menigte die toonde hem te kennen, e11
welke hij vervolgens is voorgegaan naar het oude Hoofdplein bi_j de
Oosterkade, van daar, een eind terug, over de Koningsbrug, langs
de Boompjes, door de Groote Draaisteeg, over de Groote Draaibrug;
Dat B1«;ssn1.AAR, THOMAS, DE HAAs, de verwersknecht JOHANNES
ANTHONY CAs·rELnYN, de sjouwer JOHANNES VERSCHUIJREN, de
besteller Cnnrsrorrnï, MOL`IiYN en, van `t begin der Boompjes, de
agenten van politie Tnnonorws MANDIüRS en EVERARDUS DE Bin,
benevens de sjouwer JAOOB Kosrnn , dezen weg hebben medegemaakt;
dat de beschuldigde eerst op `t Oude Hoofd, vervolgens in de
Boompjes de steeds aangroeijende schare heeft toegesproken en wel
de eerste keer nadat BnssEr.AAn, volgens diens verklaring, hem had
te kennen gegeven, dat dergelijke begeleiding niet in zijn smaak viel;
Dat DAVID LUKAS Mrrrs, die, alleen in ’t begin van de Boompjes,
het gesprokene heeft gehoord, verklaart: dat de hem niet bekende
spreker de jongens (twee à drie honderd) tot rust heeft aangemaand
en zich niet te verzetten tegen de politie of de gestelde magten, maar
1 dat ze zich vrolijk moesten aanstellen en bij hen de kracht be- i
rustte ~-- waarop een algemeen uleve de Vletteru werd aangeheven;
Dat deze toespraken verder hierop neêrkwamen: dat de beschul-
digde, dankende voor de eer die hem werd bewezen, mededeelde
dat hij naar de Zangvereeniging wilde gaan, het Volk tot bedaard­
heid aanmaande, zelfs een jongen, door wien een slangetje afge-
stoken werd, berispte omdat dit streed met een Verordening, maar
ook dat hij gewaagde van cZrie.s·á geweld of oveïmagá, waartegen
men zich, op ordentelijke en wettige wijze, kon verzetten, van
mishandeling, waartegen men zich voorzien moest van twee getuigen
en de menigte, uit honderden bestaande, toeriep: houdtjelui goed,
weest sterk, in tijd van nood zal ikje helpen, toont je kracht;
Dat de beschuldigde, de Draaibrug overgegaan zijnde, volgens MAN-
DERS en DE Bur, tot het volk heeft gezegd dat het te laat was ge-
worden om nu nog naar de Zangvereeniging te gaan en hij de wan-
deling nog maar wat voort zou zetten, ~~ waarop hij eensklaps op
den loop is gegaan, niet in de rigting naar de vergaderzaal, waar
men thans digt bij was, maar den tegenovergestelden kant op,
over een gedeelte der Scheepmakersliaven langs de Glashaven de
Oranjestraat in, waar de genoemde agenten, even als de menigte,
hem naloopende hebben gezien dat hij het aldaar gevestigde bureau
van den fungerenden watersehout JACOBUS LUDoi.rH, binnenging;
dat de twee beambten zich ook binnen dit bureau hebben begeven
_ tegelijkertijd met den daar dienst doenden agent FRANCIS VAN Dan
” Hunk , terwijl onder de menigte buiten het bureau Brssicr,AAn en DE
HAAS (hebbende THOMAS en CAsrn1,nYN zich reeds verwijderd)