HomeRechtsgeding tegen Jacob de Vletter, zaakwaarnemer te RotterdamPagina 25

JPEG (Deze pagina), 841.95 KB

TIFF (Deze pagina), 6.98 MB

PDF (Volledig document), 37.50 MB

i W Y Yin, Y V l W wi l Y lï Q'
l
63
'?d" politie Lonnwrm Panrrrnsr, nabij de Mannenlaan jongens be- _
img merkende die bezig waren voet zoekers af te steken, dit verboden *
tlflg en verhinderd heeft, waarop hem werd toegeroepen dat zij van DE `
’1Jl7• V1.e*r·rEn geld hadden gekregen om dat vuurwerk te knopen, maar
lm? met verbod om ze af te steken, terwijl de jongens er hijvoegden dat
dt'? nn Vrinrrnn wel begrijpen kon, dat, als ze die dingen kochten, zij ï
·f"f• die ook zouden afsteken;
1tlC
de Dat den volgenden avond, omstreeks acht uur, een massa volks ¥-
Van verzameld was op de Hoogstraat bij de teekenschool. (in ’t oude
lars Mannenhuis) van waar reeds den vorigen avond, de luidruchtige op- (
·gS' loopen een aanvang hadden genomen, toen, naar luid der verklaringen gz
van den inspecteur van politie LnnNnnn·r van ARDENNE en de agenten · `
(A) HENDRIK Knons en W1r.Hnr,Mus Sonmzk, de Beschuldigde is ver-
g€" schenen en zich onder die menigte begeven heeft, hier en daar vragende `
bs' wat er te doen was en sommigen der jongens die, met leerlingen
mm dier school, in groot aantal tegenwoordig waren, vriendelijk toelag­ ‘
°"‘ chende en begroetende;
SCH , dat de beschuldigde, bij zijne komst aanstonds herkend en met een
rleve de Vletteru ontvangen zijnde, door de menigte gevolgd, de
naburige Valkensteeg is ingegaan.
d8 Dat HENDRIK Jaoonns Bnssnrinan., lid der firma Witteroos,
¤d‘ makelaar en papierhandelaar, heeft medegedeeld: dat de beschuldigde
lm des morgens van dien 30 October hem had voorgesteld ’s avonds _
‘€§ _ zamen te gaan naar de Zangvereeniging , waarvan zij beide leden waren, i
*l>1_j in het lokaal »»Versoheidenheid en overeenstemming,»» op den hoek `
Van t van de Bierstraat en Scheeprnakershaven, welk voorstel door hem is ,
{CH aangenomen, ofschoon hij aanvankelijk niet veel lust had daar gelijk-
tijdig met den beschuldigde te verschi_jnen, omdat die in onaangenaam- `
in- l heden met het bestuur gewikkeld was; dat ’s avonds tegen acht uur i
ben Z de beschuldigde, vergezeld van een aan getuige niet bekend persoon,
eer j (zooals is gebleken Manrrnns BRLNKMAN , geëmploijeerde op ’t bureau
tm van den burgerlijken stand, die op de Kipstraat den beschuldigde had
len ontmoet, maar al spoedig zich verwijderd heeft) is gekomen aan het
_ kantoor der iirrna op de Hoogstraat en zij vervolgens de straat zijn V
AN A opgegaan, waar zij iete later ontmoet hebben den grutter l?1ur.rrrus j
`€¤ i JOHANNES Tnoiuas en Gnnarr llnnnnrk Fniiss nn Hans, mede lid ",
lES j der firma Witteroos; _
WF dat zi_j, op voorstel van den beschuldigde, de rigting naar de r
*¤ , o Valkensteeg hebben gekozen, ofschoon hun naaste weg door de Hoofd- `
de t steeg leidde, dus den anderen kant op;
de dat de beschuldigde daarop eenige passen vooruit is geloopen cn, j
zich tot eene aan de Hoogstraat verzamelde menigte gewend hebbende
M1 inet de vraag wat er te doen was, de Valkensteeg is ingeslagen, (
g i
l i
l l
{ jr
l‘ il
E