HomeRechtsgeding tegen Jacob de Vletter, zaakwaarnemer te RotterdamPagina 24

JPEG (Deze pagina), 851.46 KB

TIFF (Deze pagina), 6.98 MB

PDF (Volledig document), 37.50 MB

f ~ l
62
dat de beschuldigde, aan zijne opruijende en eigen belang zoekende Pg
inblazingen en machinatien, de kroon heeft opgezet door de plaatsing m.
eener advertentie in de Nieuwe Rotterdamsche Courant van Woensdag en
28 October, (Bijl. L.) : //Dw1Nem.ANo1;r l H vDaar het mij innig spijt, V
udat een paar warmoeziers zich Dingsdag ll. onnoorlig hebben onder- m
vworpen, hun waar op het Hofplein te lossen, in plaats van alie D;
nuit {le schuil, mz verkoop, of le leveren, doe ik bij deze ieder weten , dj
udat ieder kan lossen waar hij wil, en al die parade van politie
vonregtmatige oulleba/c/cerg is. EnN1>nAe·r MAAKT MAe·r. Jb. de
»;Vletter.v zijnde, al dadelijk nadat deze zaak door de indiening van V.
’t adres aan den Raad meer bekend was geworden, omtrent hare M
moraliteit, teregt, twijfel gerezen blijkens een vertoog in het Zondags- lc
blad van 31 October (Bijl. M.); vg
dat de beschuldigde, erkennende dat de zoogenaamde koopacten (A) H
en de acte van volmagt (B) in zijne woning voorhanden zijn ge- W Sr
weest, op de vragen, naar aanleiding van deze en de verdere be- W
scheiden (N en O), door den Regter hem gedaan, heeft te kennen d
gegeven, dat die stukken betrekking hebben op eene geheel persoon- C
‘ lijke zaak en hij dus wenschte zich te excuseren van op die vragen _
te antwoorden (prod. etö, 164); ,
"‘ *$Gä•·­ ‘· D
Dat gedurende de laatste dagen dier October­maand, nadat de
Beschuldigde, overeenkomstig zijne reeds vroeger geopenbaarde gezind- n
heid, zoo krachtig was opgetreden, zijn boek eersten en tweeden d
druk meer en meer had verspreid, (conf. Bijlagen X-­-D2), binnen z
Rotterdam zamenscholingen en oploopen hebben plaats gehad, waarbij ` i
de naam van den Beschuldigde de leus was die vergezeld ging van ‘ v
beleedigingen, verwenschingen en eindelijk gewelddadigheden tegen a
de politie; t
dat troepen volks zich bij herhaling naar zijne woning in de Man- " l
nenlaan begaven, daar onder luid getier hem hunne hulde bragten ‘ C
en door hem, die te kennen gaf dat hij dergelijke vovatienv op zeer A (
hoogen prijs stelde, werden onthaald op toespraken, berekend en w
` geschikt om de bestaande woeligheid te vermeerderen en tot daden <
aan te wakkeren; l
dat, volgens het verklaarde door den rijksambtenaar JoHANNns VAN z <
RrAI,T en zijne huisvrouw Prm:nn.Nnr.1.A RAVENSCHOT, wonende boven Ti .
den beschuldigde, en zijne buren HUBERTUS VAN Duvi.enJo11Awsns ‘ ·
Duur van man DOORN, in den avond van Donderdag 29 October O
een menigte menschen, zoowel jongens, die voetzoekers afstaken, _
als volwassenen, zich eenigen tijd voor het huis van den beschuldigde l
heeft opgehouden, nu en dan hoera`s aanheffende met «/lang leve de
Vletteru en vweg met de politie;»«
dat dienzelfden avond, tusschen acht en negen uur, de agent van W
l
l
i
K.
l