HomeRechtsgeding tegen Jacob de Vletter, zaakwaarnemer te RotterdamPagina 23

JPEG (Deze pagina), 875.57 KB

TIFF (Deze pagina), 6.97 MB

PDF (Volledig document), 37.50 MB

`
61
voor van een geldeltjk bedrag gelijk staande met zoogenaamde koop-
kèn som en de b1_]v0eg1ng zz volgens akkoord zz (B1_)l. N, O Zl_§Tl(l€ de ‘
stukken sub. N, door de betrokken personen aan den Regter over-
mm, d gelegd en die sub. O, door den Commissaris van politie E>1oEr.vAAn'r ,
mn: den Regter toegezonden); · r
mms dat zr] vervolgens, geassmteerd door 'fl€I1lJ€SCl1l1l(`ll§,`(l(’:, andermaal l
gwn omstreeks zeven uur des morgens, zgn gevaren naar het Boeren-
een verlaat, maar op hunne hermeuwde vorder1ng hetzelfde antwoord
hebben bekomen en onverr1gter zake moesten terugkeeren, ofschoon
h I) de beschuldigde had betoogd dat van geen voorwaarde sprake rnogt
AAB wezen', maar onvoorwaardelr]k de doorvaart werd verlangd ·-- zgnde A
aan h1erbr] tegenwoord1g geweest de ondeunspecteur HsNDn11< lxanrïn I
aan L.»xMME1>.s· en de reeds genoemde agent van pol1t1e MIlI1DlGltZ ·
äcié "dat een1ge uren later de aangekond1gde vergadermg IS gehouden , n1et ·
Olgd bl`] FAMERBEEK, maar 1n de herberg van lsaax Jonnxnns C1.aAssEN ,
sgh aan t Haagsche veer, omdat eerstgenoemde, volgens hetgeen varv Bnvn-
NET REN zegt vernomen te hebben, haar Illlêll ten zgnent w1lde ontvangen;
gatig dat Ill deze druk bezochte bgeenkomst, bngewoond o. a. door de
GG_ herberg1ers LnENDn1r'r VAN VVINGERDMJ en d1ens zwager donaxuns
het COMARIUS van DER. Lmonx, wonende de eerste aan de ' est achter
Rog het Quakernaat, de tweede aan ’t Hofplem, 1eder der aanvvemgen
­ vtjf en tw1nt1g cents heeft betaald aan den B€SOlllll(llg(lC, d1e ver-
)€H­t volgens z1eh·heeft doen afgeven de op gezegeld l)Zt·P1GI` geschreven,
data door. de veert1en war1noez1ers onderteekende, pro·eurat1e, welke 111 z1_1ne
TG; womng 1n beslag genomen, ten processe (Brjlage B.) voorlmnden
Gard 1s en ­vvaarb1J de onderteekenaars den b€SCl1l1l(`l1gLl@ lïltlgllgttll 0111, (
ïop » waar hr] zulks llF)0Cl1g oordeelt, tegen de gemeente Rotterdam hen X
te vertege11woord1gen, regtsvervolging in te stellen enz , gelden
0_Gn_ (van haar) te ontvangen, enz, onder urtdrukkeltjke bCP€.ll1lgH//Llällï ln_] J
änds ons h1ervoor zz111mtnerzels 111 reken111g zal brengen e11 ln) o11s ook 1*)
zzgeen verantwoordmg der ontfangst behoeft te doen, helovende W1_]
leeft zzniemand anders voor ons in zake contra de gemeente Rotterdam te t‘
M16, zzzullen maeht1gen, noch zelf tegen of met (lllï gemeente telzullen
dev J zzageerenl, elk op poene vanntwee honderd gulden, zoo ‘tVl_] h1er-
:6586 zztegen 111 een of a11der opz1gt. hebben gehandeld, tenzg de Hr.
Y en zzJacob de Vletter ons een sehr1ftel1_;kbewnsvanlhet tegendeel moglt U
velg rzhebben gegeven, terwgl wg ons ten slotte verlnnden, alles wat hr] |
Gm zz1n deze. n0od1g acht, te zullen onderteekenen, krezende voor alles F.!
3 Op 1 //(l(ïmlOlll€ ten kantore van den Hr. Jacob de Vletteryz
nptc _ ­dat lnervan het reeds medegedeeld adres aan den geneenteraad het g
voor u1tvloe1sel 1S geweest, zo`nde1·­dat de groenboeren (lää1‘1ll verder zxjn l'
n zz, gekend j- d1e, hunnerzgds, 1n lden 1l?l[Il]Cl(lêlg van 26 October, o11der
Bldc begele1d1ng van den beschnld1gde, voor Glgëllü I€l{l‘lllllg·l1llIlllB
top aangevoerde goederen hebben u1tgevent br] de lleulbrug l)Lllt(‘ll de
BIS, gemeente Rotterdam; , E;
l
1t,
l