HomeRechtsgeding tegen Jacob de Vletter, zaakwaarnemer te RotterdamPagina 22

JPEG (Deze pagina), 855.12 KB

TIFF (Deze pagina), 6.97 MB

PDF (Volledig document), 37.50 MB

60
dat op dezen maatregel uitzondering zou worden gemaakt voor vm
hen die bv. hunne lading reeds hadden verkocht en dus dadelijk èn Sm
zouden lossen èn afleveren; . stu
dat de warmoeziers Oo1t1vEr.rs ARIE van BEVEREN en S1MoN Ziiïvam, ge]
beide wonende te Delft, twee van de veertien adressanten, verklaren: al
dat zi_j den 19 October 1868 aan het Verlaat zwarigheid wegens
de gemelde zaak ondervonden hebbende, dien avond hunne grieven om
aan den beschuldigde hebben kenbaar gemaakt en verzocht dat een Fi
advertentie in de courant mogt geplaatst worden; 16
dat in de Nieuwe Rotáerdamscáe Cement van 21 October (Bijl. 1) CB
’ dan ook voorkomt eene advertentie met het opschrift I/VAN Kwaan K3
'ro·r ERGER./», waarin het bezwaar met vinnigheid wordt aangeduid en
die eindigt «/Ik acht het dus wenscheli_jk dat zij weêr perinissie krijgen, `
vaan de liuthersche- of Coolvest te lossen, opdat er geen provokacie b..
vontstalv, onderteekend Jb. de Vletter, welke aanzegging werd gevolgd U
door eene uitnoodiging van denzelfde in de Nieuwe Ifatterrlamsc/ze aal
Caurmzó van 25 October (Bijl. K), ten opschrift voerende //WET RE
· OF WrLLE1<EUnx«, gerigt aan alle belanghebbenden bij het regtmatig h
behoud der ligplaatsen voor de groenteschuiten aan het eind der Ge- CG
dempte Botersloot, tot eene vergadering den volgenden dag in het hc
kotfijhuis van den heer G. 1<AMER.BEEK, aan het Hofplein te Rot-
terdam; ` vu
dat de genoemde warmoeziers, ook PIETER OVEIKVOORDE uit Delft go
en de overige adressanten, in den vroegen ochtend van dien dag 0
Maandag 26 October, zich weder met hunne schuiten aan het Boeren- l'v(
verlaat hebben aangemeld, maar de doorgang weder is geweigerd ls,
omdat zi_j zich niet wilden verbinden tot lossing en markten op B X;
”t Hofplein;
dat zij vervolgens zi_jn teruggevaren naar de Schie, waar zij tegen- S;
over de herberg ede Kleine Romein zz ten ruim zes ure des ochtends ll;
hebben aangelegd: H;
dat de beschuldigde, wien zi_j daar reeds aantrotfen, hen heeft W
nitgeiioodigd in die herberg te komen en, hieraan voldaan zijnde, ll;
na wat heen en weêr praten, door hen allen heeft doen onder- i t
teekenen de op zegel geschreven verklaringen thans ten processe
aanwezig (Bijl. A) luidende: b. v. die welke door van lëEvEnEN en [lj
ZUIDAM gezamenlijk is onderteekend: »/ Wij ondergeteekenden ver- '.
( vklaren verkocht te hebben aan den heer Ji;. DE VI.ET'l‘ER elk een ,/1
«/schuit groente om die op te leveren des morgens vóór acht ure op 1 M
aden 26 October 1868 in den Goudschen Singel vóór de Gedempte · i
«»Boiersloot alhier. Bij niet levering zal clk onzer dezen heer hiervoor ul
zzéén honderd vijftig gulden Schadevergoeding verschuldigd zijnu, äl
uterwijl de beschuldigde zijnerzijds aan elk hunner ter hand stelde af
door hem onderteekende stukjes papier vermeldende de ontvangst op °
dienzelfden dag, respectivelijk van ieder der zoogenaarnde verkoopers, gl