HomeRechtsgeding tegen Jacob de Vletter, zaakwaarnemer te RotterdamPagina 20

JPEG (Deze pagina), 862.24 KB

TIFF (Deze pagina), 6.97 MB

PDF (Volledig document), 37.50 MB

l
l
58
Delfshaven, Gouvernestraat, n°. 29. J. NIEUWENHOFF, waarbij deze PC
zich beklaagt over herhaalde boodschappen van een agent die, hem en
naloopende , telkens weder namens den Hoofd­Commissaris van politie W,
te Rotterdam herinnerde aan diens uitnoodiging van den 17 bevorens,
om bi_j hem te komen, en zulks, ofschoon hij, NIEU“’l·)NHOFF,h3d m,
geweigerd hieraan te voldoen op advies van een deskundige,die hem B
er van had overtuigd nA1· DE ror.1·I·iE GEEN BEVOEGDHEID HEEFT, da
IEMAND we KoMMAN1:•EnEN Tor HAAR TE KOMEN, luidende het slot van aa
de advertentie: he
.«Aan het Hoofd der Politie te Rotterdam vraag ik dus deze OP
of die Kommissaris, O. CARDINAAL, hierdoor zijne bevoegdheid niet da
r/te buiten gaat, om een agent op Delfshavens grondgebied te zenden, H
r/schijnbaar enkel met het doel om een vreedzaam burger te plagen, ,,,
»»oMoAr HIJ AAN ZIJN VERLANGEN NIET v01.noE·r; en de burgerij W
«/van Rotterdam leere ook hieruit, iron HAAR znun o1>GEeRAGr GELD jj,
vnoon vEi.E DERGEl.1JKE HANDELINGEN wonnr VERKWIS'l`b‘l h,
dat JOHANNES NIIGUWENHOFF verklaart: zich niet met zekerheid W
te herinneren of hij uit eigen beweging heeft geweigerd naar het al
’ politie­bureau te gaan dan wel of hij dit gedaan heeft op raad van d,
deu beschuldigde; dat hij dezen over zijne grief heeft geraadpleegd, ‘ U.,
waarvan het gevolg is geweest de advertentie, welke geheel door den fn
beschuldigde is gesteld, wien hij voor kosten en moeite vgf en twintig ,,
gulden heeft betaald; ,,
dat de beschuldigde dit zijn werk, allorwaarschijnlijkst om de V;
boei_jende slot-periode, nog eens voor het publiek heeft opgedischt d
als »»Dessertu op den omslag van zijn meergemeld boek en door den U
Regter, naar aanleiding van N1EUwENHorE`s verklaring ondervraagd I,
zgnde, heeft geantwoord, dat hij zich hierover niet uitliet. ”
Dat in September cn October 1868 door den beschuldigde, die dit
erkent (prod. 9, 45), adressen zijn gesteld en aan den Gemeenteraad
van Rotterdam ingediend voor fruitverkoopers en warmoeziers, die zich b
bezwaard achtten met politie-maatregelen, waardoor verandering van d
los- of marktplaats noodzakelijk was geworden (Confr. Bijl. C en in d
D en E): d
dat onder anderen, bij adressen van 15 September (copie Bijl. W) ten vi
name van H. SCHIPPERS en 24 andere personen en van den herbergier il
PIETER ScHEEi<ENs wordt geklaagd over het verhinderen van de lossing C
van appelen en peren aan den Open Rijstuin, terwijl de beschuldigde h
in eerstgemeld request door de adressanten laat zeggen dat aan- d
werwachs en werlerregteläit door de politie zijn gestoordv en in I
beiden udat hier ten gerieve van één burger (den heer ERRE1.ENs) D
velen in hun broodwinning worden benadeeldz/,hatelijke insinuatiën I
die boven dien voldoende worden wederlegd door de almede onder h
letter W copielijk voorhanden rapporten van de Commissarissen van O