HomeRechtsgeding tegen Jacob de Vletter, zaakwaarnemer te RotterdamPagina 19

JPEG (Deze pagina), 835.60 KB

TIFF (Deze pagina), 6.95 MB

PDF (Volledig document), 37.50 MB

‘M
lj l
i . 57
toespraak aan dejongens aldaar, die hem, op zijne vraag, zeiden, dat l
ë« de dienders het zwemmen hadden verboden. z/Hoort eens! Als ze u
l z/wat verbieden, dat ge niet voor kwaad houdt, moet gij hen vragen l
jl I/of het ook bij een wet of een verordening verboden is, en ook dan i
nmoet ge het laten; maar buiten deze gevallen stoort ge u niet aan H
nhun praatjes; want de politie alhier wil over den burger al te veel j
jj nden baas spelen, Zij heeten agenien en willen graag regenten zijn,
, nen de burgerij moet zich door het vreemde legioen, waarmede wij
l vdoor die kostbare reorganisatie zi_jn opgescheept, niet zoo laten,
nkoeijeneeren. ~ (lntusschen zijn er ook vele mannen rondom mij ver-
i ngaderd.) - Maar als gij u tegen hen verzet, wanneer gij regt hebt,
nzorgt dan vooral dat gij twee getuigen hebt, waarop gi_j denkt te
V· z/kunnen vertrouwen , want velen van hen (ik ken er ook liinke kerels `
(lj nonder) doen gemakkelijk een eed voor de regtbank, waardoor zij j
'S r/natuurlijk gelijk krijgen,»r -­terwijl de beschuldigde, nadat enkele
.; nliefhebbers, op zijn verzekering dat ze overal mogten zwemmen
maar niet zonder zwembroek, en hij op hen passen zou, waren te
water gegaan, verder mededeeltt dat hij, daar heen en weder wande-
ft lende, tegen tien ure op ’t midden der Vest een oploop heeft
; gezien, werwaarts hij zich spoedde en vroeg wat er gaande was, waarop i
= uit veler mond de v1·aag kwam: nMijnheer, mogen we nou niet zwem-
men?n welke door hem werd beantwoord met nwel zeker, niemand
kan dit regtens u verbieden. Laat die menschen maar praten, - j
zij weten het nietn, dat toen twee agenten op hem af zijn gekomen,
Q aan welke hi_j, des gevraagd, herhaalde dat permissie gaf om daar
Q te zwemmen, dat zij hun boekje nog niet kenden enz., dat «/die HH.
§ [/geheel uit het veld geslagen den aftogt bliezen onder het hoerah der
jg nzaamgesehoolde menigte, diehun deze vizite wel eens duur had kun- ‘
1 nnen betalen, zoo ik door mi_jn stok op te heffen en tot rust te
5 «/gebieden, hen niet had weêrhoudenn;
dat ook nog weder op bladz. 555 en 54, waar de beschuldigde zijn
voor de regtbank te Rotterdam op ll Augustus 1868 gehouden E
Pleitrede wereldkundig maakt, wordt herinnerd hoe hij de politie
heeft gestuit en liet gebeurde met n°. 75 en den jongen op den
Goudschen Singel wordt besproken, bij welke gelegenheid, naar de j
voorstelling van den beschuldigde, nog een inspecteur en een paar
agenten gekomen zijn, die hem ook onwelvoegelijke en aanmatigende
woorden hebben toegevoegd -- en hij geëindigd is met te zeggen:
ngijlieden, of jullie wilt souverein zijn, de Koning zelf is geen i
nsouverein, maar ik zal het volk souverein rnakenln
Dat in het Bijvoegsel, behoorende bi_j de Nieuwe Roááewlamsche
Courant van 27 September l86S (Bijl.A") eene advertentie voorkomt
met het opschrift nPlagerij. -- Geldverkwistingn onderteekend uit
5 i
l
l