HomeRechtsgeding tegen Jacob de Vletter, zaakwaarnemer te RotterdamPagina 17

JPEG (Deze pagina), 846.91 KB

TIFF (Deze pagina), 6.91 MB

PDF (Volledig document), 37.50 MB

55 l
Dat in Julij daaraanvolgende de politie-agenten CHARLES GERARD
" .TosEPH Ansri. en J-AN DE Hooen, ingevolge hun opgedragen last,
bezig waren eenige jongens die in de Oost-Vest aan ’t zwemmen 1
waren, dit te verbieden en hen aanmaanden uit het waterte komen,
toen de beschuldigde is verschenen en, te midden van vele menschen l·
die aan den kant stonden, de jongens herhaaldelijk heeft toegeroepen: ,
zz zwemt maar gerust, zz ik zeg jullie dat het mag,zz terwijl hij den
beäanbten, die zich beriepen op het hun gegeven bevel, toevoegde
zz ik heb met je praatjes niet noodig, ik heb voor jou geen praat,zz
zoodat de aanwezigen, tegen de politie de partij van den beschul­ »
digde kiezende, begonnen op te dringen en de agenten zich moesten
verwijderen zonder iets te kunnen uitrigten;
dat op zekeren dag, omstreeks dienzelfden tijd, de agent van
ij politie IZAAK VAN DER. HAM met den beschuldigde op de Visch­
f markt een gesprek heeft gevoerd waarbü deze 0. a. zeide: zz strakjes r
i zzzul _je wel eens zien, dan zijn ze weer aan `t zwemmen en jaag ze `
j zzmet je bullebakkerij er maar eens uit zz en, toen de agent ant-
j woordde zz we doen niets als hetgeen ons gelast wordt zz vervolgde de
j beschuldigde zz wat, jullie hebben niets te zeggen, laat `t maar eens
3 awat verder zijn, dan zal de politie in Rotterdam nog minder te
` zzzeggen hebben;zz j
dat de beschuldigde, zooals hij bekent, dit zelfde onderwerp weer i
j ter sprake bragt en verkondigde dat het baden overal inogt ge-
beuren bi_j door hem onderteekende advertentiën, geplaatst in de
Nieuwe Rotterdamsche Couranten van 19, 2<1· en 26 Julij 1868,
(Bijlagen T, U en V), ten opschrift hebbende, de eerste zz Gezondheid-
Tirannie,” luidende: zz Er is tot nog toe geen verordening tegen het
zz zwemmen, alleen art. 330, wet boek van strafregt, verbiedt openbarc
zz schennis vande eerbaarheid. Ieder mag dus, waar hij wil, zwemmen,
zz mits van een zwembroek voorzien. Zegt het voort! zz .. en zulks
ofschoon hem volkomen bekend was dat door de politie juist dit
overal baden was verboden, ook omdat klagten waren ingebragt van
ingezetenen, die over dergelijke openbare, naakte, vertooningen zich i`
ergerden;
Dat in diezelfde Julgnnaand de beschuldigde is te velde getrokken
tegen den agent van politie ANDRLES So11wENoK, die aan den Goudschen l
Singel een jongen verbood over de schuit te hangen, waarmede, f
l tijdens de reparatie van een brug, het overzetten geschiedde, bij j
j welke gelegenheid de beschuldigde betoogde dat de agent daarover ej
niets te zeggen had en de politie zich met veel te veel bemoeide, z
terwijl hij den bedoelden jongen leerde dat die zich niet had te storen j
aan dergelijke praatjes van de politie-- tegen den agent IIERMANUS `
BERNARDUS WILLEM MULDER. (destijds dragende n‘·. 75), die, bij l
’t uitgaan van een school, de kinderen van den waterkant van den
j Goudschen Singel weerde, toen de beschuldigde uitriep zzdat de politie
i

z