HomeNieuwe regeling van de pachtPagina 9

JPEG (Deze pagina), 521.34 KB

TIFF (Deze pagina), 6.42 MB

PDF (Volledig document), 22.14 MB

9
{
ll
il
tr
E
l
Artikel 1626.
De paehtovereenkomst moet schriftelijk worden aange-
i gaan:
a. ingeval van verpachting voor bepaalden tijd, tenzij
E deze tijd een jaar of korter dan een jaar is; bij gebreke van
den schriftelijken vorm wordt de verpaehting geacht voor
onbepaalden tijd te zijn geschied;
b. ingeval van veranderlijke pacht of van deelpaeht; bij
je gebreke van den schriftelijken vorm wordt de verpaehting
geacht te zijn geschied tegen eenen pachtprijs in geld, als
ten tijde van het sluiten der overeenkomst ter plaatse voor
overeenkomstige hoeven of los land gebruikelijk was.
, De pachtovereenkomst moet schriftelijk en in drievoud _
T worden aangegaan en binnen drie maanden door of namens
l den verpaehter ter registratie worden aangeboden.
nl Van de geregistreerde exemplaren der overeenkomst
doet de verpachter één exemplaar toekomen aan den pach-
; ter en één exemplaar aan de pachtcommissie, in welker
gebied het gepachte of het grootste gedeelte ervan is ge-
legen.
Indien de pachter in gebreke blijft hieraan tijdig zijne
medewerking te verleenen, voor zoover deze onmisbaar is,
wordt daardoor de pachtovereenkomst als vervallen be-
schouwd.