HomeNieuwe regeling van de pachtPagina 8

JPEG (Deze pagina), 737.75 KB

TIFF (Deze pagina), 6.42 MB

PDF (Volledig document), 22.14 MB

8 ,
nieuwen paehtprijs kan voortvloeien, zal niet groot kun- »
nen worden, omdat de gemiddelden door de gemaakte fou- ‘
ten niet veel kunnen veranderen. Bovendien z·al een ver- ·
keerde groepeering, die aan de eene soort van bedrijven
ten goede komt, oorzaak zijn voor een even groote bena- i
deeling van een andere groep of van andere groepen, zoo- ‘
dat over alle bedrijven gerekend een verkeerd inzicht bij ;
de pachtcommissie of willekeur harerzijds geen invloed op
de hoogte der pachtprijzen kan hebben. .
Dit is dus een waarborg, dat bevoorrechting uit poli- §1
tieke of andere overwegingen bij de bepaling der pachtprij-
' zen uitgesloten is en uitsluitend aan het vrije verkeer de
bepaling der paehtprijzen wordt overgelaten. ”
Het nieuwe artikel 7a van het ontwerp Regeling Pacht-
commissies heeft de bedoeling ervoor te zorgen, dat de 1,
pachtcommissies hiertoe de noodige gegevens zullen verza- g
melen en verstrekken. j
E
E
t
t
Toelichting. g
Artikel 1626.
Voor een goede toepassing van artikel 1625 is het ï
onmisbaar, dat de voorwaarden van alle gesloten overeen-
komsten aan de betrokken pachtcommissie bekend zijn en
dat de belanghebbenden in de gelegenheid zijn daarvan voor §
hunne controle mede kennis te nemen. Q.
Daarom moet, voor alle pachtovereenkomsten zonder te
uitzondering gebiedend worden voorgeschreven, dat zij
schriftelijk worden aangegaan, waarmede tevens wordt vol-
daan aan het beginsel, dat blijkens de memorie van toe-
lichting ook door de Ministers op den voorgrond wordt ge-
steld. Bezwaar tegen de sancties, die worden voorgesteld, ,
kan niemand hebben, daar partijen er gemakkelijk aan j
kunnen ontkomen door de meest voor de hand liggende i
vervulling van hun wettelijken plicht, terwijl in geval van *
overmacht de verantwoordelijkheid van den verpachter
wordt opgeheven. T
Indien de zegelkosten een bezwaar mochten zijn, zou
men de zegeling van de pachtovereenkomsten kunnen af-
schaffen. ,~ al
De laatste alinea van dit artikel heeft tot gevolg, dat
de verpachter ook bij stilzwijgende verlenging van de pacht
heeft te zorgen, dat de volgens artikel 1625 te wijzigen