HomeNieuwe regeling van de pachtPagina 6

JPEG (Deze pagina), 862.66 KB

TIFF (Deze pagina), 6.38 MB

PDF (Volledig document), 22.14 MB

6
ieder geval van verlenging moeten worden gewijzigd en r
wel in dezelfde richting en in dezelfde verhouding 3.
als voor gelijksoortige bedrijven de verandering van
de pachtprijzen, voor zoo ver zij door partijen vrij- .
willig zijn overeengekomen, gemiddeld heeft bedragen.
Hiervan is zooals van zelf spreekt het geval. uitge- .
sloten, dat partijen vrijwillig een overeenkomst tot ver-
lenging aangaan en daarbij den pachtprijs opnieuw vast-
stellen. Het ligt voor de hand, dat de eigenaar zal trachten, ·
als de pachter hem over de verlenging raadpleegt of ook j
wel geheel uit eigen beweging, tot een nieuwe vrijwillige
[ bepaling van den paclitprijs te komen. Daarbij kunnen dan j.
desgewenscht de bij de paehtcommissie ter inzage liggende ’
gegevens omtrent andere verpachtingen als leidraad
dienen. ‘t
Kunnen partijen evenwel niet vrijwillig tot een overeen- j
komst omtrent den nieuwen pachtprijs komen, dan zullen
zij de scheidsrechterlijke beslissing van de pachtcommissie ‘
moeten vragen of zal de pachter moeten gebruik maken van r
zijn recht om a·an den recht-er verlenging te vragen. Dit r
heeft voor hem het bezwaar, dat de verpachter gebruik kan [
maken van zijn recht tot verkoop, zoodat hij de verlenging
door het betalen van de vastgestelde schadeloosstelling [.
‘ kan voorkomen. Maakt de verpachter van dat recht geen
gebruik, dan zal de rechter den nienwen pachtprijs in zijn g
besluit, waarbij de verlenging wordt toegestaan. moeten J
vaststellen, nadat hij daarover het advies van de pacht- i
commissie heeft ingewonnen. Zoo rust dus in beide geval- ‘
len op de pachtcommissie de taak den nieuwen pachtprijs A
te bepalen en zal zij daarvoor de bij· haar berustende ge- [
gevens omtrent andere paehtprijzen hebben te raadplegen.
Om dit te kunnen doen volgens het voorschrift der wet,
moet zij doen vaststellen, hoe voor gelijksoortige bedrijven
de pachtprijzen zijn veranderd. Daarvoor moet van alle ge-
lijksoortige bedrijven worden nagegaan, hoe in het jaar,
waarin de pachtprijs van het betreffende goed is vastge-
steld, de paclitprijs van gelijksoortige bedrijven gemiddeld
was en hoe deze voor gelijksoortige bedrijven thans gemid- [‘
deld bedraagt. In dezelfde verhouding, als nu die gemid-
delde pachtprijs is veranderd, moet ook de pachtprijs van ,
het betreffende bedrijf worden veranderd met den oorspron­ j
kelijk overeengekomen pachtprijs als uitgangspunt. De 1no- J
gelijkheid is hierbij niet uitgesloten, dat de pachtcommissie
bij de keuze der gelijksoortige bedrijven op onzekerheden S
stuit, doch de fout, die hieruit voor de vaststelling van den L
E
t
t
t
j.