HomeNieuwe regeling van de pachtPagina 5

JPEG (Deze pagina), 642.87 KB

TIFF (Deze pagina), 6.34 MB

PDF (Volledig document), 22.14 MB

i 5
g Nieuwe regeling van dc pacht.
l Artikel 1624.
J Pacht is eene overeenkomst, waarbij de verpachter zich
‘ verbindt tegen eenen pachtprijs eene hoeve of los land aan
Q den pachter te verstrekken om gedurende zekeren tijd te
* gebruiken en daarvan de vruchten te trekken.
I Onder hoeve wordt verstaan land met de daarbij be-
hoorende gebouwen en het roerend toebehooren.
I
Et Pacht is een overeenkomst, waarbij de verpachter zich
verbindt tegen een pachtprijs een landbouwbedrijf of los
' land aan den pachter te verstrekken om gedurende zekeren
7 tijd te gebruiken en de vruchten daarvan te trekken.
Onder landbouwbedrijf wordt verstaan land met de
tot het bedrijf behoorende gebouwen en het roerend toebe-
; hooren.
V Artikel 1625.
{ De pachtprijs kan onder meer bestaan uit:
a. een naar tijdsruimte vastgesteld bedrag in geld of
· goederen;
y b. een bedrag in geld, dat afhankelijk wordt gesteld van
t den gemiddelden verkoopprijs van met name in de over-
E eenkomst genoemde voortbrengselen (veranderlijke pacht);
` c. een evenredig deel van de vruchten of opbrengsten
l van het bedrijf van den pachter (deelpaeht).
1 ‘ Tenzij door partijen op het tijdstip der verlenging
· anders wordt overeengekomen, wordt bij verlenging der
j pachtovereenkomst het onder a genoemde bedrag gewijzigd
U in dezelfde richting en in dezelfde verhouding als voor
j gelijksoortige bedrijven de verandering van de pachtprijzen,
j - voor zoover zij door partijen vrijwillig zijn overeenge-
komen en niet tusschen ouders of grootouders en kinderen
of kleinkinderen of door middel van een veranderlijke
l pacht - gemiddeld heeft bedragen.
4