HomeNieuwe regeling van de pachtPagina 4

JPEG (Deze pagina), 644.05 KB

TIFF (Deze pagina), 6.34 MB

PDF (Volledig document), 22.14 MB

4 .
Toelichting.
Artikel 1624. {
De hierin voorgestelde wijziging is gevvenscht, omdat _
het woord hoeve voor kleine akkerbouvvbedrijfjes en voor E
tuinbouvvbedrijven of boschbouvvbedrijven niet gebruikelijk '
1s. 1
f
l
Toelichting. j
Artikel 1625. `
Daar in het ingediende ontwerp geen regeling is getrof- {
fen omtrent het bedrag van den pachtprijs na de door den
rechter toegestane verlenging, moet men aannemen, dat ·
deze wordt verondersteld onveranderd te blijven. Hierdoor ;
heeft het verlengingsrecht bij omlaag gaande producten- r
prijzen geen waarde, omdat de oorspronkelijke overeenge- E
komen pachtprijs dan op het tijdstip der verlenging te hoog `
zal blijken, terwijl het verlengingsrecht bij omhooggaande l
prijzen den pachter onredelijk bevoordeelt. Of in zoo’n ge-
val de rechter zijne beslissing zal mogen laten afhangen T
van de vraag, of de pachter een redelijke verhooging van .
den pachtprijs vvil toestaan, schijnt zeer tvvijfelachtig, ter- I
wijl bovendien, als men dit zou mogen aannemen, in het ,1
wetsontvverp geen middel wordt aangegeven om een rede- 1
lijke verandering van den pachtprijs objectief te bepalen.
Volgens de voorgestelde wijziging zal in ieder geval 1
van verlenging, de pachtprijs, als hij niet opnieuw vrijvvillig
door partijen wordt overeengekomen, moeten worden ver- li
anderd in overeenstemming met de verandering, die andere ,
vrijwillig vastgestelde pachtprijzen hebben ondergaan. De i
voordeelen hiervan zijn in het tweede verslag der voor deze
zaak benoemde commissie, weergegeven, zoodat wij hier-
voor ook verwijzen naar hetgeen hieromtrent op bladz. 33 6
en 34 voorkomt.
Volgens de voorgestelde wijziging zal ·de pachtprijs in