HomeNieuwe regeling van de pachtPagina 36

JPEG (Deze pagina), 551.51 KB

TIFF (Deze pagina), 5.90 MB

PDF (Volledig document), 22.14 MB

36
den grond niet veranderen, zooals van grasland bouw-
land maken of omgekeerd, in een veehoudersbedrijf het
land niet van onvoldoende voe voorzien.
Door het recht op huurverlenging wordt het belang
van vergoeding voor door den huurder aangebrachte ver-
beteringen zoozeer verminderd, dat de bezwaren aan de
uitoefening van zoodanig recht verbonden te groot zijn in
vergelijking met het belang der zaak, daar in den regel
kan worden gerekend, dat de huurder door het langdurig
gebruik voldoende gelegenheid heeft van de gemaakte
kosten te profiteeren.
Indien de huurder op eigen kosten verbeteringen
vvenscht aan te brengen en de verhuurder daartoe geen
toestemming geeft, heeft de huurder recht van beroep op
de Pachtcommissie.
Wat het zoogenaamd remissierecht betreft, komt het
haar voor, dat de huurder een evenredige vermindering
van de huur moet kunnen vorderen, indien door ovorstroo-
ming of oorlogsvervvoesting minstens een vijfde deel van
den oogst is verloren gegaan.
Wat betreft de instelling van Pachteommissiën, hare
samenstelling en de regeling harer taak kan zij zich ver-
eenigen met hetgeen hieromtrent in het voorontwerp van
wet is voorgesteld, behoudens hetgeen in haar vorig rap-
port is opgemerkt en hetgeen hierboven omtrent hare taak
bij het vaststellen van huurprijzen is gezegd.
· l