HomeNieuwe regeling van de pachtPagina 35

JPEG (Deze pagina), 845.53 KB

TIFF (Deze pagina), 6.29 MB

PDF (Volledig document), 22.14 MB

35
De commissie acht het evenwel waarschijnlijk, dat
partijen de vaststelling van den huurprijs ook bij de ver-
lenging bij voorkeur in eigen hand zullen houden. Daar
bovendien, als iedere huur gemiddeld 15 jaar zou duren,
ieder jaar 7 % van alle landerijen in handen van een nieu-
wen huurder overgaat, beschikt de commissie toch altijd.
over een vrij groot aantal gegevens omtrent vrijwillig
vastgestelde huurprijzen.
De commissie meent aan deze regeling der verander-
lijke pacht de voorkeur te moeten geven, omdat daardoor
V de te betalen huurprijzen steeds volkomen bij die van het
` vrije verkeer aansluiten, wat bij een op andere wijze bere-
_ kende huurprijsverandering, voor zoover hierover voor-
ë stellen zijn gepubliceerd, niet het geval is.
De verhuurder zal in de huurovereenkomst kunnen be-
. dingen, dat hij het recht behoudt, de huur minstens een
» jaar voor het einde van den loopenden huurtermijn op tc
1 zeggen, onder voorwaarde, dat hij het gehuurde zelf in ge-
_ bruik zal nemen, het aan een of meer kinderen zal verhu-
` ren, het zal verkoopen of het in kleinere bedrijven zal
i splitsen. Als hij van dit recht gebruik maakt, zal hij den
t huurder bij het einde der huur een schadevergoeding moe-
ten betalen gelijk aan den halven huurprijs over het laat-
l ste huurjaar. Als hij van dit recht misbruik maakt door
niet aan de gestelde voorwaarden te voldoen, zal deze
E schadevergoeding worden verdubbeld.
De wet zal hem voorts het recht moeten verzekeren
§ de huur wegens kennelijke verwaarloozing of andere drin-
? gende redenen tusschentijds te doen eindigen of de ver-
lenging te weigeren. De beslissing hierover zal moeten be-
rusten bij den daarvoor aangewezen rechter, die tevens de
- door den huurder te betalen schadevergoeding zal moeten
l vaststellen, indien daartoe aanleiding bestaat.
Bij overlijden van den huurder zal het recht op verlen-
‘ ging moeten vervallen.
* Voor de tusschenkomst der Pachtcommissie zal door
· beide partijen een matige vergoeding moeten worden be-
taald, daar hierdoor een te gemakkelijk inroepen van hare
. bemiddeling kan worden voorkomen.
De huurder moet vrij zijn in de keuze zijner gewassen,
in den verkoop zijner producten en in de inrichting van
bedrijf en bemesting, behoudens het recht van den ver-
huurder om gewassen, die tot de lastige onkruiden be-
hooren, te verbieden en een bepaalde hoeveelheid mest als
minimum te eischen. Hij mag evenwel de bestemming van