HomeNieuwe regeling van de pachtPagina 34

JPEG (Deze pagina), 816.58 KB

TIFF (Deze pagina), 6.29 MB

PDF (Volledig document), 22.14 MB

34
worden gewijzigd en wel in dezelfde richting en dezelfde
mate als voor gelijksoortige bedrijven de verandering van
de huurprijzen gemiddeld heeft bedragen. De huurover-
eenkomsten, waarbij een veranderlijke pacht wordt toege-
past, die op een andere wijze is geregeld en waarbij dien-
tengevolge de huurprijs niet kan worden gerekend steeds
aan te sluiten bij die van het vrije verkeer, moeten hierbij
buiten rekening worden gelaten en dit geldt ook voor de
huurc·vereenkomsten tusschen ouders en kinderen, omdat
hier geen zekerheid bestaat, dat de huurprijs op een
reeele basis rust. V
Ten einde zekerheid te hebben omtrent het juiste be-
drag der huurprijzen, zal iederen verhuurder de plicht .
moeten worden opgelegd van een gesloten of verlengde
huurovereenkomst den huurprijs en andere in geld te
waardeeren voorwaarden te doen inschrijven in het daar-
toe bestemde openbare register. Deze voorwaarden zullen
daartoe in duplo op schrift moeten worden gesteld en
door huurder en verhuurder c­nderteekend. Deze overeen-
komst in duplo waarop door den openbaren ambtenaar `
de inschrijving zal moeten worden aangeteekend, zal tus-
schen partijen gelden als de juiste inhoud der geldelijke Q
overeenkomst. ,
De Pachtcommissie kan zich op die wijze van alle J
huurprijzen op de hoogte stellen en ook door het publiek 4
kan van dit register inzage worden genomen.
De commissie meent, dat van deze openbaarheid
eenige preventieve werking tegen te hooge huurprijzen i
te verwachten, hoewel de heofdbedoeling geen andere is i
dan aan partijen en Pachtcommissie een middel te ver-
schaffen om tot een juiste huurprijsbepaling te komen.
Voor zeover partijen het over den huurprijs niet eens
kunnen worden, heeft de Pachtcomxmissie een groot aan-
tal gegevens van vrijwillige overeenkomsten tot hare be-
schikking en daar zij zich heeft te houden aan de cijfers `
van die overeenkomsten en aan de verandering, die op '
grond daarvan als gemiddelde is vast te stellen, is elke ‘
mogelijkheid van bevoorrechting van bepaalde personen
uitgesloten en worden alle huurprijzen vastgesteld bij •
vrije overeenkomst of in overeenstemming daarmede.
De mogelijkheid bestaat, dat bij de verlenging een
zoo groot aantal lielanghebbenden de bepaling van den
huurprijs aan de Paclitconiniissie wenscht over te laten,
dat deze over weinig gegevens beschikt betreffende vrij-
willige verlengde overeenkomsten.