HomeNieuwe regeling van de pachtPagina 32

JPEG (Deze pagina), 729.50 KB

TIFF (Deze pagina), 6.30 MB

PDF (Volledig document), 22.14 MB

32
huurder aangebrachte verbeteringen, is zoo geredigeerd, ’
dat het niets meer geeft dan ook thans bereikbaar is, zoo- j
dat onze commissie zich geheel kan vereenigen met het .
oordeel van de Commissie uit het Landbouvvcomité, dat `
het een breed gebaar is, dat de zaak laat, zooals zij is. De .
Commissie is van oordeel, dat het niet gevvenscht is, dat
de pachter ingrijpende verbeteringen kan laten aanbren- `
gen op kosten van den verpachter zonder dat deze daar- i
mede accoord gaat. .’
De voorgestelde regeling van het zoogenaamd remis-
sierecht acht ook onze commissie ongevvenscht en zij kan
zich vereenigen met hetgeen de commissie uit het Land-
bouvvcomité ervan zegt. Met het voorstel dezer commissie _
dat de huurder bij overstrooming en oorlogsvervvoesting een '
evenredige vermindering van de huur kan vorderen, kan
onze commissie zich vereenigen, doch het komt haar voor, L
dat het recht hiertoe reeds moet aanvangen, wanneer een j
vijfde van den oogst is verloren gegaan.
Tegen het voorstel om ook veeziekten als reden voor €·
het vragen van vermindering te noemen heeft zij bezwaar, J
omdat hierbij eigen schuld van den huurder een rol kan li
spelen en deze zich daartegen kan verzekeren.
Ook onze commissie ziet er geen voordeel in, de pacht j
te maken tot een zakelijk recht en heeft er bezwaar tegen, V;
den pachter vo-or brandschade aansprakelijk te stellen.
Dat de pacht, die voor een bepaalden tijd is aangegaan, ,
moet worden opgezegd, vindt o­ok zij niet vvenschelijk en
het komt haar voor, dat het voorschrift van een schrifte-
lijk huurcontract ook moet gelden voor verhuring voor j
een jaar of korter, terwijl in artikel 1633 duidelijk behoort
te worden gezegd, dat bij verhuringen voor bepaalden tijd,
dus ook bij verhuring voor een jaar of korter, opzegging
niet wordt vereischt. i
Met het bestuur der Overijsselsche Landbouwmaat-
schappij is de commissie van oordeel, dat publicatie van ·
indexcijfers voor de veranderlijke pacht veel nut kan
hebben!. ~