HomeNieuwe regeling van de pachtPagina 31

JPEG (Deze pagina), 810.22 KB

TIFF (Deze pagina), 6.30 MB

PDF (Volledig document), 22.14 MB

ä 31
1 Zij kan zich in meerderheid vereenigen met het denk-
beeld om in de pachtcommissie naast den voorzitter-jurist
e011 secretaris-landbouwknndig lllgOlll(‘11l` aan te stellen,
r opdat ook de landbouwwetenschap in pachtzaken behoor-
_ lijk tot haar recht kome.
Het voorschrift van het voorontwerp, dat twee 1011011
j der pachtcominissie pachters moeten zijn, moet naar hare
jj meening worden gehandhaafd, zoodat een lid, dat ophoudt
pachter te zijn, zal moeten aftreden. Ook schijnt het haar
wel gewenscht, dat over de benoeming niet slechts de land-
bouworganisaties worden geraadpleegd, maar ook 0011
eventueel aanwezige vereeniging van pachters of verpach-
• ters.
ä Zij kan zich vereenigen met het denkbeeld, de pacht-
commissie ook de bevoegdheid te geven, een oordeel uit te
spreken over verkeerde paehtverhoudingen 011 daarnaar
een onderzoek in te stellen.
Ook zij betwijfelt of het advies der paclitconiinissie
i dikwijls over den huurprijs zal worden gevraagd, wanneer
J partijen verplicht zijn. zich aan dat advies te onderwerpen.
Met de meening, dat het ontwerp geen belangrijke ver-
f betering van het pachtwezen inhoudt, kan zij zich geheel
vereenigen, terwijl zij ook de meening, deelt, dat de voor-
gestelde regeling van het continuatierecht aanleiding zal
geven tot verkorting van de pachttermijnen. De verhuur-
1 der kan aan het eontinuatierecht ontkomen do-or, zooals
1 ook thans reeds veel voorkomt, te verhuren van jaar tot
. jaar en in het algemeen het continuatierecht bekorten,
1 door voor niet langer dan twee jaar te verhuren. .
Overigens kan onze commissie zich met hetgeen de
Commissie uit het Landbouwcomité omtrent het conti-
nuatierecht opmerkt., in geenen deele vereenigen.
De mogelijkheid bestaat., dat de verhuurder zich tegen
_ het vorderen van continuatie zal beschermen door 0011 zoo
hoog mogelijken huurprijs te vorderen, maar ook, dat hij
de voorkeur zal geven aan een veranderlijke pacht. Dit kan
tot gevolg hebben, dat de veranderlijke pacht door het con-
tinuatierecht hurgerrecht verkriigt, omdat deze voor beide
” partijen de gelegenheid opent aan het continuatierecht een
billijke regeling van den huurprijs te verbinden.
Het schijnt haar zeer ongewenscht, de continuatie ge-
heel aan l1et goedvinden van den rechter over te laten, zij
het ook, dat deze volgens het ontwerp vooraf het oordeel
van de pachtcommissie mo-et inxvinnen.
Het artikel 1630, betreffende vergoeding van door den