HomeNieuwe regeling van de pachtPagina 3

JPEG (Deze pagina), 742.66 KB

TIFF (Deze pagina), 6.33 MB

PDF (Volledig document), 22.14 MB

3
DH VOORGESTELDE WIJZIGINGEN.
Daar door dit ontwerp van wet voor het vervolg onder-
scheid wordt gemaakt tusschen huur en pacht, zoodat
huur alleen nog zal betrekking hebben op huizen en roeren-
de goederen en pacht voor landbouwbedrijven en landerijen
ij zal gelden, moesten in het ontwerp allerlei regelingen, die
tot nu toe gemeen zijn voor huur van huizen en van
j landerijen, afzonderlijk nog eens worden geregeld voor
j pacht van landerijen en landbouwbedrijven.
? Deze regelingen treft men aan in de artikelen 1627b,
1629, 1629a, 1629b, 1629c, 1629d, 1629f, 1631, 1631a, 1631b,
’ 1631c, 1631d, 1631e, 1634a., 1635. Zij zijn niet steeds gelijk
aan de thans bestaande, doch dat de aangebrachte wij-
zigingen verbeteringen van beteekenis zouden zijn, valt
uit de toelichting niet op te maken. Ook het artikel 1631c
· behoort tot deze categorie, doch hier is van de bestaande
regeling sterk afgeweken, doordat thans de pachter in
geval van brand moet bewijzen, dat deze buiten schuld van
. hem, van zijne huisgenooten en van hen, die met zijne
toestemming op het gepachte verblijven, ontstaan is. Van
groot belang is deze wijziging niet, daar de pachter zich
tegen deze aansprakelijkheid zal kunnen verzekeren en
hij bovendien door den rechter geheel of gedeeltelijk van
voldoening van schadevergoeding kan worden vrijgesteld.
. In het onderstaande zijn alleen die artikelen van
de nieuwe wetsontwerpen opgenomen, welker aanneming
belangrijke verandering in den bestaanden toestand zou
A brengen.
De wijzigingen, die de commissie en het bestuur heb-
ben voorgesteld en waarmede de ledenvergadering zich
2 heeft. vereenigd, zijn bij elk artikel aangegeven.
`, De artikelen of de gedeelten ervan, die zouden moe-
j ten vervallen, zijn aangegeven door een verticale streep
1 ernaast, terwijl de gedeelten, die daarvoor in de plaats
{ zo·uden moeten komen of aan het artikel zouden moeten
1 worden toegevoegd, eronder volgen en zijn aangewezen
` door twee verticale strepen.
W De toelichting van iedere voorgestelde wijziging be-
vindt zich op de bladzijde ernaast.