HomeNieuwe regeling van de pachtPagina 29

JPEG (Deze pagina), 524.58 KB

TIFF (Deze pagina), 6.29 MB

PDF (Volledig document), 22.14 MB

1
29
J
Artikel 1625:
Indien de huurder van landerijen dezelve niet van de tot
l de beweiding of bebouwing noodzakelijke beesten en bouw-
lg gereedschappen voorziet; indien hij met de beweiding of
j bebouwing ophoudt of te dien opzichte niet als een goed
l huisvader handelt; indien hij het gehuurde goed tot een
Q ander einde gebruikt, dan waartoe hetzelve bestemd is;
of indien hij in het algemeen de bedingen, bij de huurover-
” eenkomst gemaakt, niet nakomt, en daardoor eenig nadeel
j, voor den verhuurder ontstaat, is deze bevoegd om naar
i gelang der omstandigheden, de vernietiging van de huur,
met vergoeding van kosten, schaden en interessen, te
vorderen.
° Bedingen, waardoor de huurder wordt beperkt in de
i keuze der te telen gewassen, voor zoover deze niet tot de
lastige onkruiden zijn te rekenen, in den verkoop zijner
producten of in de keuze zijner meststoffen of waarbij in-
vloed wordt uitgeoefend op den omvang van zijn veestapel,
” zijn nietig.
Alle andere artikelen van het wetsontwerp zouden dan
komen te vervallen, daar de bestaande regeling dan ook
voor huur van landerijen zou blijven gelden en de artike-
len 1624a, 1627, 1627a, 1629e, niet van voldoende belang
schijnen om ze in een nieuwe regeling op te nemen.