HomeNieuwe regeling van de pachtPagina 28

JPEG (Deze pagina), 608.57 KB

TIFF (Deze pagina), 6.29 MB

PDF (Volledig document), 22.14 MB

28
ia
J
bestuur nadere regelen te stellen ter bevordring van eene
goede uitvoering van deze wet, ook wat betreft de instelling,
de samenstelling, de taak en de werkwijze der pacht- j
commissies.
l
Artikel 13.
Deze wet treedt in werking op een door Ons te bepalen i
tijdstip.
, NADERE OPMERKINGEN. 1
i De Ledenvergadering was intussehen met de com-
missie en het bestuur van oordeel, dat de voorgestel-
j de regeling noodeloos ingewikkeld is gemaakt door
on·derscheid te maken tusschen pacht en huur en dat daar-
om naar hare meening de voorkeur zou verdienen, de be-
2 staande artikelen 1628 tot en met 1634 te laten vervallen en
t te vervangen door de artikele·n 1626, 1636, 1625, 1633 2de
. alinea, 1630, 1630a en 1634 van het wetsontwerp, zooals zij in
het bovenstaande zijn gewijzigd en dan daarin overal het
, woord pacht, te vervangen door het woord huur ook in de
woorden, die hiervan zijn afgeleid. Deze artikelen zouden
dan worden de nieuwe artikelen 1628 tot en met 1633, terwijl
‘ een nieuw artikel 1634 zou worden toegevoegd van den
volgenden inhoud:
Artikel 1634:
Indien de huurder van landerijen van denzelfden ver- '
huurder gebouwen heeft gehuurd, die door hun aard be-
stemd zijn om met de gehuurde landerijen een landbouw-
bedrijf te vormen, geldt het in de artikelen 1628 tot en met -
1633 bepaalde ook voor de huur van deze gebouwen en , •
regelt de huur dier gebouwen zich naar de huur der _
landerijen. "
Het bestaande artikel 1625 van het B.W. zou dan nog
behooren te worden aangevuld met een tweede alinea, zoo-
dat het artikel aldus zou luiden.