HomeNieuwe regeling van de pachtPagina 25

JPEG (Deze pagina), 690.88 KB

TIFF (Deze pagina), 6.31 MB

PDF (Volledig document), 22.14 MB

25
nieten vergoeding van reis- en verblijfkosten en verdere
vergoeding, volgens regelen door Ons te stellen.
Artikel 7.
De pachtcommissie heeft tot taak:
a. het geven van scheidsrechterlijke uitspraken
nopens pachtovereenkomsten.
b. b.et vaststellen en wijzigen van de voorwaarden van
paehtovereenkomsten;
ยท c. het geven van adviezen in zaken van pacht;
d. het ontwerpen van model-pachtovereenkomsten;
e. het geven van voorlichting aan den rechter.
De pachtcommissie is bevoegd, in het belang van de
, verbetering van pachtverhoudingen, uit eigen beweging aan
den pachter en den verpachter hare gemotiveerde meening
over de tusschen hen bestaande paelitovereenkomst ken-
baar te maken.
Artikel 7a.
De pachtcommissie is voor zoover haar ressort be-
treft, verplicht alle in geld te waardeeren voor-
waarden en den daaruit afgeleiden pachtprijs der ge-
sloten pachtovereenkomsten op overzichtelijke wijze t.e
doen inschrijven in een openbaar register, dat te haren
kantore ter inzage ligt en bovendien jaarlijks overzichten
te doen samenstellen en te haren kantore ter inzage te leg-
gen, waarin de uit de gegevens berekende pachtprijzen voor
gelijksoortige bedrijven of landerijen bij elkander zijn ge-
groepeerd, voor zoover die pachtprijzen vrijwillig door par-
tijen zijn overeengekomen en voor dat jaar voor het eerst
gelden, onder vermelding bij elken pachtprijs van het be-
drijf of het losse land, waarop hij betrekking heeft.
Pachtprijzen berekend uit een veranderlijke pacht ot
overeengekomen tusschen ouders of grootouders en kinde-
ren of kleinkinderen worden in die overzichten niet op-
genomen.
De pachteommissie is voor zoover haar ressort betreft,
bevoegd om kennis te nemen van de gegevens, die omtrent
de pachtovereenkomsten bij de registratie zijn aangetee-
kend en afschrift te nemen van de bij partijen berustende
, i pachtovereenkomsten.
Artikel 8.
De pachtcoinmissie treedt als scheidsman op, wanneer
jzij door beide partijen als zoodanig is aangewezen.