HomeNieuwe regeling van de pachtPagina 23

JPEG (Deze pagina), 648.80 KB

TIFF (Deze pagina), 6.29 MB

PDF (Volledig document), 22.14 MB

23
Regeling pachtcommxssics.
Artikel 1.
Door Ons worden voor elke provincie eene of meer
pachtcommissies ingesteld.
Het besluit van instelling bepaalt haar gebied, de
. plaats, waar haar zetel gevestigd is, en het aantal leden
der pachtcommissie.
Artikel 2.
j Eene pachtcommissie bestaat uit eenen voorzitter en
¢ ten minste vier leden. Ter vervanging van den voorzitter
en de leden kunnen aan iedere pachtcommissie een of meer
voorzitter- en leden-plaatsvervangers toegevoegd worden.
Artikel 3.
De voorzitter en de voorzitter-plaatsvervanger moeten
aan eene Rijks- of daarmede gelijkgestelde Nederlandsche
Universiteit hebben verkregen:
hetzij den graad van doctor in de rechtsvvetenschap,
hetzij den graad van doctor in de rechtsgeleerdheid of
de hoedanigheid van meester in de rechten, mits deze graad
of deze hoedanigheid verkregen is op grond van het afleg­­
gen van een examen in het Nederlandsch burgerlijk- en
handelsrecht, staatsrecht en strafrecht.
De leden en hunne plaatsvervangers moeten voor de
helft pachters, voor de andere helft verpachters zijn.
Artikel 4.
De voorzitter, leden en plaatsvervangers worden door
Ons voor den tijd van zes jaren benoemd; wat de leden en
hunne plaatsvervangers betreft, na overleg met de betrok-
ken landbouworganisaties, Gedeputeerde Staten gehoord.
‘ Artikel 5.
I De pachtcommissie voegt zich eenen secretaris toe en
regelt diens werkzaamheden bij een·e instructie.
, De pachtcommissie voegt zich een gegradueerd rechts-
geleerde toe als secretaris en regelt diens werkzaamheden
bij een instructie.
Artikel G.
Den voorzitter en den secretaris kan eene bezoldiging
uit ’s Rijks kas worden toegekend.
De voorzitter, leden, plaatsvervangers en secretaris ge-