HomeNieuwe regeling van de pachtPagina 22

JPEG (Deze pagina), 566.17 KB

TIFF (Deze pagina), 6.29 MB

PDF (Volledig document), 22.14 MB

22
ff
Toelichting.
Artikel 3 en artikel 7.
Hoewel ook naar onze meening een rechtsgeleerde in
de pachtcommissiën niet mag ontbreken, schijnt het ons
beter, dat de redactie der besluiten in handen van een
rechtsgeleerde komt dan de leiding der vergaderingen en
werkzaamheden der commissie.
Voor het voorzitterschap der pachtcommissie achtte
het bestuur aanvankelijk een landbouwkundig ingenieur
het meest aangewezen, doch de vergadering was van oor-
deel, ·dat ook andere deskundigen op landbouwgebied daar-
voor in aanmerking behooren te komen en dat bij de keuze
vooral dient gelet te worden op groote practische ervaring
op landbouwgebied en op persoonlijke geschiktheid voor
een dusdanige taak. Hiervoor zou geen voldoende waar-
borg bestaan, in·dien men de keuze beperkte tot de land-
bouwkundige ingenieurs, daar degenen, die in ons land
dien titel bezitten, bijna allen in andere functies, die den
geheelen mensch vorderen, werkzaam zijn.
i Het rechtsgeleerde element in de pachtcommissies op `
den voorgrond te plaatsen in de mate als in het wetsont-
werp geschiedt, schijnt ons volkomen ongemotiveerd, want
het zullen toch zeker wel in de allereerste plaats landbouw-
kundige kwesties zijn, waarover zij zullen hebben te be- <
slissen en voor het redigeeren van de arbitrale beslissingen,
kan de medewerking van een rechtskundig secretaris vol-
doende worden geacht.