HomeNieuwe regeling van de pachtPagina 21

JPEG (Deze pagina), 766.11 KB

TIFF (Deze pagina), 6.31 MB

PDF (Volledig document), 22.14 MB

21
dien de overeenkomst zonder verlenging zoude hebben ge-
duurd. Dezelfde overeenkomst mag op deze wijze niet meer
dan tweemaal en in het geheel niet langer dan tien jaren
worden verlengd.
Indien partijen het over de verlenging der overeen-
komst niet eens worden, kan de pachter zich minstens
negen maanden voor het verstrijken van den voor de pacht-
A overeenkomst bepaalden tijd wenden tot den rechter van
T het kanton, waarin het gepaehte of het grootste gedeelte
daarvan is gelegen, met het verzoek de overeenkomst te
verlengen.
ii De rechter willigt het verzoek niet in, indien de overeen-
C komst door haren oorsprong of aard niet voor verlenging in
aanmerking behoort te komen, de pachter zijne verplich-
tingen niet behoorlijk heeft nagekomen of indien de ver-
pachter het gepachte heeft verkocht of verklaart het voor
het einde der pachtovereenkomst te zullen verkoopen zon-
der recht van wederinkoop, het aan één of meer zijner
meerderjarige kinderen te zullen verpachten, in twee of
meer landbouwbedrijven te zullen verdeelen of het zelf in
gebruik te nemen en hij zich het recht daartoe in de over-
eenkomst heeft voorbehouden.
Indien de verpachter van het in de vorige alinea be-
paalde door een schijnhandeling of door niet aan het uitge-
sproken voornemen gevolg te geven, misbruik maakt,
de pachter, als hij daardoor het gepachte heeft moeten ver-
laten, een schadevergoeding kunnen vorderen gelijk aan
den voor het laatste pachtjaar gegolden hebbenden pacht-
prijs.
De tijd, waarmede de overeenkomst door den rechter
wordt verlengd, kan vijf jaar niet te boven gaan en de
overeenkomst mag op die wijze niet tot langer dan vijftien
jaren worden verlengd.
De rechter beschikt niet dan na verhoor of behoorlijke
t oproeping der partijen en na het gevoelen te hebben inge-
wonnen van de pachtcommissie, in welker gebied het ge-
pachte of het grootste gedeelte daarvan is gelegen.
De laatste twee leden van artikel 1634 vinden overeen-
" komstige toepassing.
Bij algemeenen maatregel van bestuur kunnen ten aan-
zien van daartoe aangewezen streken de in het eerste lid
van dit artikel met betrekking tot de oppervlakte van het
gepachte en den pachtprijs vastgestelde grenzen worden
verlaagd.