HomeNieuwe regeling van de pachtPagina 17

JPEG (Deze pagina), 584.42 KB

TIFF (Deze pagina), 6.30 MB

PDF (Volledig document), 22.14 MB

1
(
l 17
J
l
1
1
l
I
4 Artikel 1633a.
· Vi`anneer conc pachtovereenkomst voor bepaalden tijd
langer dan een jaar is aangegaan, eindigt de overeenkomst
. slechts op het in de overeenkomst aangegeven tijdstip, in-
' dien eene schriftelijke opzegging door een der partijen heeft.
plaats gevonden.
De opzegging dient ten minste een jaar voor het oogen-
blik, waarop de pachter met de ontruiming van het ge-
pachte eenen aanvang moet maken, te geschieden.
Bij gebreke van eene behoorlijke opzegging wordt de
pachtovereenkomst geacht voor gelijken tijd op de vroegere
vooiwaarden te zijn verlengd.
Elk beding strijdig met eenige bepaling van dit artikel
is nietig.
Artikel 1633b.
\'anneer eene pachtovereenkomst voor onbepaalden
tijd is aangegaan, eindigt de overeenkomst door eene schrif-
telijke opzegging door een der partijen.
De opzegging diont ten minste een jaar voor het oogen-
blik, waarop de pachter met de ontruiming van het ge-
pachte eenen aanvang moet maken, te geschieden.
` De opzegging kan alleen geschieden tegen een door het
plaatselijk gebruik aangegeven tijdstip, of, bij gebreke van
een zoodanig gebruik, tegen een tijdstip, dat den pachter
in staat stelt, de vruchten van het laatste pachtjaar naar
behooren te innen. .
Nochtans kan de overeenkomst steeds met onderling
goedvinden beëindigd worden, mits partijen zich daarom-
trent niet eerder dan ten hoogste een jaar voor het einde
der overeenkomst verstaan.
Elk beding strijdig met eenige bepaling van dit artikel
is nietig.