HomeNieuwe regeling van de pachtPagina 15

JPEG (Deze pagina), 631.36 KB

TIFF (Deze pagina), 6.29 MB

PDF (Volledig document), 22.14 MB

1
15
De algemeene maatregel van bestuur kan voor het ge-
,_ heele Rijk worden uitgevaardigd of slechts voor bepaalde
` 1 gedeelten.
» Artikel 1631. t
1 De pachter is gehouden den pachtprijs op de tijdstip-
j pen, die in de overeenkomst
|of bij gebreke van dien door het plaatselijk gebruik,
j zijn aangegeven, te voldoen.
Artikel 1632.
De pachter moet eene verhooging van den pachtprijs
j gedoogen, wanneer gedurende een pachtjaar of een pacht-
1 seizoen de lasten, die den verpachter door publiekrech-
» telijke lichamen zijn opgelegd wegens buitengewone wer-
‘ ken, waardoor des pachters bedrijf gebaat wordt, aanzien-
i lijk hooger zijn geweest dan bij het aangaan der overeen-
[ komst te verwachten was.
Het recht van den verpachter tot verhooging van den
pachtprijs uithoofde van dit artikel vervalt zes maanden
na het eindigen van het pachtjaar of het pachtseizoen,
L waarover de pachtprijs verschuldigd is.
3 Ieder beding, waarbij ten nadeele van den verpachter
van het in dit artikel bepaalde wordt afgeweken, is nietig.
Artikel 1633.
ï Eene pachtovereenkomst, aangegaan voor een jaar of
korter, eindigt door het verstrijken van den overeengeko-
men termijn.
Een pachtovereenkomst houdt van rechtswege op, wan-
neer de bepaalde tijd verstreken is, zonder dat daartoe een
opzegging vereischt wordt.
. VVordt de pachter na het verstrijken van den bepaal-
{ den tijd in het gebruik gelaten, zonder dat de verpachter
" zich daartegen verzet, dan wordt aangenomen, dat de over-
.· eenkomst is verlengd voor denzelfden tijd en onder dezelfde
voorwaarden, behoudens het in artikel 1625 2de alinea en
artikel 1626 bepaalde.