HomeNieuwe regeling van de pachtPagina 14

JPEG (Deze pagina), 557.98 KB

TIFF (Deze pagina), 6.29 MB

PDF (Volledig document), 22.14 MB

1
1
14
Toelichting.
Artikel 1631. j
Vanneer artikel 1626 wordt gewijzigd, zooals is voor- j
gesteld, vervalt de mogelijkheid, dat bij ontbreken der
pachtovereenkomst pacht zal moeten worden betaald. {
· 1
Toelichting.
Artikel 1633.
Er bestaat naar het ons voorkomt, geen enkele gegron- 2
de aanleiding om van het beginsel, dat een schriftelijke
overeenkomst in alle opzichten voor partijen bindend moet
zijn bij de pachtovereenkonisten af te wijken, door hier nog
bovendien een schriftelijke opzegging te eischen en dan nog
wel minstens een jaar voor het einde van de pacht. Door
zoodanigen langen opzeggingstermijn wordt afbreuk gedaan .
aan het recht van den verpachter om in bepaalde gevallen ;
de pacht te doen eindigen, want als de pachter zoo langen ï
tijd voor het einde van zijn recht weet, dat hij het gepachte
zal moeten verlaten, staat voor hein de gelegenheid open ’
om zich voor die opzegging op den verpachter te wreken
door zijn goed in dien laatsten tijd te verwaarloozen of te
misbruiken.
Er bestaat aan zoodanige afwijking van het tegenwoor-
dig bestaande recht niet de minste behoefte, daar de pach-
ter, die verlenging van de overeenkomst wenscht, alle gele- j
genheid verkrijgt, om verlenging aan te vragen. Daarom is
bij de voorgestelde wijziging het tegenwoordig bestaande
recht volledig gehandhaafd.
Voor stilzwijgende verlenging is de pas zoo goed als af-