HomeNieuwe regeling van de pachtPagina 13

JPEG (Deze pagina), 697.36 KB

TIFF (Deze pagina), 6.26 MB

PDF (Volledig document), 22.14 MB

l
I
S
13
ë wenscht aan te brengen en de verpachter daartoe geen toe-
stemming geeft, heeft de pachter recht van beroep op de
g` pachtcommissie, in welker ressort het gepachte of het
j grootste gedeelte er van ligt.
j Ieder beding, waarbij ten nadeele van den pachter van
j het in dit artikel bepaalde wordt afgeweken, is nietig.
l
1
lt
‘ Artikel 1630a.
,‘ De verpachter moet eene vermindering van den pacht-
prijs gedoogen, wanneer gedurende een pachtjaar of een
. pachtseizoen tengevolge van buitengewone omstandigheden
j de opbrengst van het bedrijf aanzienlijk minder is geweest,
5 dan bij het aangaan der overeenkomst te verwachten was.
Eene verlaging van den prijs van de voortbrengselen
j van het bedrijf, alsmede omstandigheden, die aan de schuld
. van den pachter te wijten zijn of die hem persoonlijk be-
treffen, komen niet als buitengewone omstandigheden in
t aanmerking.
Vergoeding van bedrijfsschade, die de pachter krach-
tens eene overeenkomst van verzekering of uit anderen
hoofde ontvangt, geldt als opbrengst van het bedrijf.
Q Het recht van den pachter tot vermindering van den
pachtprijs uithoofde van dit artikel vervalt zes maanden
. na het eindigen van het pachtjaar of het pachtseizoen,
waarover de pachtprijs verschuldigd is.
» Indien door overstrooming of oorlogsverwoesting bui-
ten de schuld van den pachter de oogst niet meer bedraagt
1 dan vier/vijfden van den normalen oogst, kan de pachter
Q een vermindering van de pacht vorderen, die evenredig is
Q aan de geleden schade.
Ieder beding, waarbij ten nadeele van den pachter van
, het in dit artikel bepaalde wordt afgeweken, is nietig.
‘ Artikel 1630b.
i Bij algemeenen maatregel van bestuur kunnen bepaal-
g de buitengewone omstandigheden worden aangegeven,
ï welker intreden niet tot toepassing van artikel 1630a kan
j leiden, mits bij de pachtovereenkomst is overeengekonien
X dat de pachter zich tegen de nadeelige gevolgen van deze
è omstandigheden zal verzekeren.