HomeNieuwe regeling van de pachtPagina 12

JPEG (Deze pagina), 649.36 KB

TIFF (Deze pagina), 6.26 MB

PDF (Volledig document), 22.14 MB

` l

e
verbeteringen aan te brengen, die de gedaante of de inrich-
ting van het gepachte veranderen, als hij maar de kosten E
uit eigen zak betaalt. Dit nu is een vrijheid, die tot zulke
ongedachte en ongewenschte consekwenties zou kunnen lei- i
den, dat het noodzakelijk moet worden geacht, dit door Q
een ondubbelzinnige redactie uitdrukkelijk te voorkomen.
Om evenwel niet voor elke verbetering op eigen kosten den j
pas af te snijden, is de mogelijkheid opengelaten om de
paclitcommissie te laten beoordeelen of een verbetering al g
of niet moet worden geacht de gedaante of de inrichting ii
van het gepachte te veranderen.
Toelichting. j
Artikel 1630a. <
Zooals dit artikel thans in het ontwerp luidt, zal het ;«
een bron van geschillen tusschen pachter en verpachter °
vormen en wordt aan den rechter te veel ter beoordeeling
overgelaten. Bovendien is door het artikel niet voorzien in 5
het geval, dat tegenover een zeer onvoordeelig pachtjaar
andere bijzonder voordeelige pachtjaren staan, zoodat de ¥
pachter wel de voordeelen zou trekken van bijzonder gun- '
stige omstandigheden en niettemin de nadeelen van bij-
zonder ongunstige omstandigheden op den verpacliter zou ä
kunnen verhalen. Daar overigens in de praktijk zelden ge-
vallen voorkomen, waarin duidelijk de behoefte aan een
zoodanig remissierecht aan het licht treedt, behalve bij
overstrooming en oorlogsverwoesting, schijnt er alle reden j
om het tot deze twee soorten van buitengewone omstan-
digheden te beperken en in die gevallen ook niet al te karig W
te zijn met de toepasselijk-verklaring van dit recht.
I
Toelichting. `
Artikel 1630b. E
``anneer artikel 1630a wordt gewijzigd op de wijze als j
wordt. voorgesteld, kan artikel 1630b vervallen, daar dit be- «
trekking heeft op gevallen, die in het vervallen gedeelte
van artikel 1630a zijn voorzien. A