HomeNieuwe regeling van de pachtPagina 11

JPEG (Deze pagina), 801.95 KB

TIFF (Deze pagina), 6.37 MB

PDF (Volledig document), 22.14 MB

,8

E
j ll
j Indien de verpachter verzuimt tijdig aan zijne in dit
, artikel genoemde verplichtingen te voldoen, wordt, behou-
{ dens overmacht, aangenomen, dat de verpachting voor het
i eerste jaar en verder voor ieder volgend jaar, zoolang de
verpachter hiermede in gebreke blijft, om niet is geschied.
VVanneer het verzuim een gevolg is van overmacht,
j wordt de pachtovereenkomst door den rechter van het kan-
21 ton, waarin het gepachte of het grootste gedeelte daarvan
Q is gelegen, ter registratie aangeboden en doet het registra-
1 tiekantoor één exemplaar der geregistreerde overeenkomst
! toekomen aan elk der partijen en aan de betrokken pacht-
, commissie.
t Voor de wijzigingen, die de overeenkomst bij verlen-
1 ging ondergaat, vindt het bepaalde in dit artikel overeen-
j komstige toepassing.
Artikel 1628.
Alle artikelen van dezen titel, waarvan niet bij over-
eenkomst mag afgeweken worden, vinden overeenkomstige
E
toepassing, wanneer tegen eene vergoeding ineens of in
termijnen andere zakelijke genotsrechten dan pacht voor
tien jaar of korter op landerijen gevestigd zijn.
i Artikel 1630.
§ Ingeval de pacht langer dan een jaar geduurd heeft, is
' de verpachter bij het einde der pachtovereenkomst gehou-
f den den pachter eene naar billijkheid te bepalen schade-
“ loosstelling te voldoen voor de verbeteringen, die door
1 dezen in de laatst verloopen tien jaren aan het gepachte
; zijn aangebracht en waarvan door hem tijdig aan den ver-
pachter onder opgave der geschatte kosten schriftelijk
j mededeeling is gedaan, tenzij de verpachter zich daartegen
K na ontvangst van de mededeeling tijdig uitdrukkelijk heeft
verzet of de verpachter bij het aangaan der overeenkomst
, heeft bedongen, dat de kosten van de met name te noemen
i verbeteringen ten laste van den pachter komen.
[ De kosten der verbeteringen, die de gedaante of de in-
richting van het gepachte veranderen, komen slechts dan
1 ten laste van den verpachter, indien deze met diens uit-
' drukkelijke toestemming zijn aangebracht.
Verbeteringen, die de gedaante of de inrichting van het
gepachte veranderen, mogen door den pachter zonder uit-
drukkelijke schriftelijke toestemming van den verpachter
niet worden aangebracht.
Indien de pachter op eigen kosten andere verbeteringen