HomeNieuwe regeling van de pachtPagina 1

JPEG (Deze pagina), 620.20 KB

TIFF (Deze pagina), 6.16 MB

PDF (Volledig document), 22.14 MB

Afschritt.
VVINKEL, Januari 1930.
Aan
de Eerste en Tweede K amer der Staten-Generaal.
In de op 20 November 1929 gehouden Ledenvergadering
der Vereeniging tot Ontwikkeling van den Landbouw in
Hollands Noorderkwartier werd een voorstel van het
bestuur betreffende de bij de Staten-Generaal ingediende
wetsontwerpen tot Nieuwe regeling van de pacht en Rege-
l·ing pachtcommissies ampel besproken en na betrekkelijk
kleine wijziging met bijna algemeene stemmen aange-
nomen.
Hieruit is gebleken, dat bij de leden der vereeniging
vrij algemeen de wensch bestaat, ·dat deze wetsontwerpen
_ zullen worden gewijzigd, zooals in het voorstel was aan-
gegeven.
Het bestuur heeft daarom de eer U het voorstel, zooals
het door de verga·dering is gewijzigd, aan Uw Hoo·g College
ter kennisneming toe te zenden met een toelichting, die de
bedoeling der voorgestelde wijzigingen kan verduidelijken.
Daar aan het voorstel een onderzoek door een daartoe
benoemde commissie is voorafgegaan en de rapporten dezer
commissie eveneens verschillende toelichtende beschou-
wingen bevatten, zijn deze rapporten eveneens hierbij ge-
voegd en is in de toelichting, waar dit dienstig scheen,
naar deze rapporten verwezen.
Voldoende aan de daartoe strekkende opdracht der
Ledenvergadering, heeft het bestuur de eer U te verzoeken
de in het voorstel vervatte wenschen in welwillende over-
weging te nemen, in het vertrouwen, dat door de aange-
geven wijzigingen aan den geest der ingediende ontwerpen
beter zal worden voldaan.
Het Bestuur:
w.g. P. STAPEL (iz., Voorzitter.
wg. G. NOBEL, Secretaris.