HomeOnderwijs!!! petitie!!!Pagina 8

JPEG (Deze pagina), 449.27 KB

TIFF (Deze pagina), 5.21 MB

PDF (Volledig document), 8.85 MB

G
«;Dat niettegenstaande de Raad uit zijn midden
eene Commissie heeft benoemd, ten einde eene deugde-
lijke regeling van het lager onderwijs voor te be-
reiden, er geene handen aan het werk schijnen te R
zijn geslagen , en dat onderwijs in een erbarmelijken W
toestand blijft verkeeren;
//Dat, requestranten vernomen hebben dat het ge-
bouw, waarin thans aan jongens en meisjes meer uit-
gebreid lager onderwijs wordt gegeven, eene andere
bestemming zal erlangen, en worden afgestaan vóór ,
en aléér er behoorlijke lokalen, zoowel ten dienste
van het onderwijs, als van het onderwijzend personeel,
zullen zijn in gereedheigl gebragt;
/1Dat indien de loopende geruchten waar zijn, bij l
den Raad liet ongelukkig voornemen schijnt te be-
staan, bij voortduring in het gebouw, voor meer
uitgebreid lager onderwijs bestemd , de leerlingen van j
beider kunne te vereenigen, hoedanige regeling aan i
requestranten allerverderfelijkst voorkomt;
z/Dat de ondergeteekenden doordrongen zijn van
het besef, dat eene deugdelijke en volledige regeling
van het onderwijs eene levensvraag voor het toekomend
geslacht is, en voor een ieder de gelegenheid wenschen
geopend te zien, zich naar de eischen van den tijd
te bekwamen;
ä