HomeOnderwijs!!! petitie!!!Pagina 7

JPEG (Deze pagina), 346.14 KB

TIFF (Deze pagina), 5.20 MB

PDF (Volledig document), 8.85 MB

ä
i
E


i
j.
s
jim,
j Jeu làrmzáï zïer gczzzeezm
Tv 1'Ic2·áagmb0sc,%.
ë
l Mijne Heeren E
ja Dezer dagen is U een verzoel<sehrift van den na-
t volgenden inhoud toegezonden:
I
i »«De ondergeteekeiideii, allen ingezetenen dezer ge»
j meente, geven beseheiden te kennen:
{ «xDat eenige maanden geleden door de plaatselijke
j SCl100lCOIl”lIl'1lSSiC (3611 rapport Hüil ClCI1 gClI1CC11i2l3Y€1£1(l is
ingediend, houdende ldagt aangaande den slechten en
i verwaarloosden toestand van het lager onderwijs;
j I/Dat een weinig later door belanghebbenden aan
j den gemeenteraad een request is aangeboden met ver-
zoek om het onderwijzend personeel op de school
voor meer uitgebreid lager onderwijs voor meisjes te
j VGI’Il'1(3€1‘dGI'€D, GHZ.;
i
i
l
f
i