HomeOnderwijs!!! petitie!!!Pagina 21

JPEG (Deze pagina), 402.84 KB

TIFF (Deze pagina), 5.26 MB

PDF (Volledig document), 8.85 MB

1
l
lei l
emtie ligt gelijkheid tot grondslag, en regtvaardigheid
is daarvan het slotwoord.
Indien gü M. H., getrouw wilt zijn aan onze
geschiedenis, indien gij onze instellingen liefhebt .
indien gij regtvaardigheid wilt, indien gij niet langer -l
door onwetendheid en onverdraagzaamheid wilt ge j
· kweld worden, zorgt dan voor best, en voor een
A ieder verkrijgbaar lager onderwijs. De zorgen en
M kosten, daaraan besteed, brengen zegening en de
vruohten daarvan zijn duizendvoudig.
Als bestuurders der lioofdplaats van een gewest, i
` dat aan de emancipatie, in .1795 erlangd, zijne
, opkomst te danken heeft, maar in zijne moreele
ontwikkeling nog zeer de onderdrukking van vroegere _
dagen gevoelt, hebt gij M. H., een gewigtigen, maar -l
edelen pligt te vervullen. Op U zgn aller oogen lj
als op een verwachten dageraad gevestigd. De spoor­
slag door U op het gebied van kennis en weten· li
schap te geven, zal tot in dc ziel van het opkomend *
geslacht gevoeld worden. De bloei en welvaart, ja {
E de toekomst, van ons schoon gewest is in uwe
; handen. l
Tijd en gelegenheid zijn daar, om aan de j
l

I