HomeOnderwijs!!! petitie!!!Pagina 19

JPEG (Deze pagina), 417.95 KB

TIFF (Deze pagina), 5.21 MB

PDF (Volledig document), 8.85 MB

i
l ii
i
17 ,i
Hoe onwillekeurig dat ook zij, vloeit daaruit des
J niettemin voor U de verpligting voort, thans voor l
{ een ieder goede en overvloedige gelegenheid te openen, ik
i om zich te bekwamen. - De vraag is niet of strikt
< genomen aan de wet voldaan zi_j, maar of de jeugd
goed onderwijs kan erlangen. ‘
g .... ä

De ongelukkige toestand der scholen voor meer
Z uitgebreid lager onderwijs dwingt vele ouders, hunne i
i kinderen op jeugdigen leeftijd in inrigtingen te plaat~
sen, waarin zich honderde kinderen, van 7 jaren en
j ouder, opgehoopt bevinden , en alwaar zij goede voe- ij
ding, maar onvoldoend onderwijs, gebrclïlïigê opleiding ij
° en zeer slechte maatschappelijke opvoeding erlangen. E
J De opvoeding in die inrigtingen is niet goed , om-
I dat, zooals een ieder weet, het onderwijs aldaar
j zonder eenige controle is, omdat inspecteurs en
j schoolopzieners er uit geweerd worden, omdat de li
.. .. . 5
j onderwijzers de behoeften der maatschappij met ken-· j
j nen, en onbeschaafd zijn in vorm en degelijkheid,
· evenals de onbesehaafde klasse, waaruit ze voort­
spruiten. j
l Gewis hebt gij meermalen M. H., hooren beweren i
j en aan de ouders bitter hooren verwijten, dat zij
4
l
i
l