HomeOnderwijs!!! petitie!!!Pagina 16

JPEG (Deze pagina), 425.19 KB

TIFF (Deze pagina), 5.20 MB

PDF (Volledig document), 8.85 MB

1
e E4 j
ïinzners, zoe weinig besef van de eisehen onzer i
eeuw, zoo weinig gevoel van regtvaardigheid, zoo ,
weinig eerbied voor onze instellingen, en tevens zoo-
veel duisternis, zooveel onderdrukking, zooveel onwil, i

is men niet geregtigd bij iemand te onderstellen, en jh
wel het allerminst bij U, M. H., die zoo menig blijk
van welberadene voortvarendheid en van voortvarende ,
welberadenheid hebt gegeven. U
Uwe commissie, benoemd om U aangaande de be-
` langen van het onderwijs voor te lichten, heeft lang
i gesluimcrd, en telde reeds vele maanden leven,
i maar had nog niets van zich doen hooren. toen zij Ui
j door het in omloop komen van het onderwerpelijk
j request werd wakker geschud. ­-- Alzoo in hare rustige .
{ rust onaangenaam gestoord, heeft zij eindelijk in de Q
jongste openbare raadsvergadering bij gelegenheid dat
er van middelbaar onderwijs sprake was, bij monde ,l
j van haren voorzitter een onvolledig en ontwijkend
i rapport nitgebragt, tengevolge waarvan Burgemeester
en Wethouders met onderzoekingen zijn belast en in
werkelijkheid de zaak van het lager onderwijs onbe- J
vi naald is verschoven.
Xlïoo kan lief tovh nix? langer M. ll., en eiinlelijk
1
3